سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

جلوگیری از حمله انتحاری در شهر کابل

81719978-70095636ماموران ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات خاص دو تن سازمانده حملات انتحاری و یک فرد انتحاری مربوط شبکه حقانی را در کابل بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد با یک عراده موتر نوع کرولا مملو از مواد انفجاری از مربوطات شهر کابل بازداشت شده اند .

افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدائی اعتراف نموده اند که قصد داشتند تا در یکی نقاط مزدحم شهر کابل حمله انتحاری را انجام دهند .