توسعه کشت زعفران در سراسر کابل

s54-1030x686وزارت زراعت و مالداری با پروژه های جدید در نظر دارد تا کشت گیاه زعفران را در ۱۴ ولسوالی کابل توسعه دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت زراعت و مالداری امروز (۲۸سرطان) به تعداد ۱۲ پروژه مهم زراعتی به ارزش ۲۴میلیون افغانی را برای تطبیق در سراسر کابل روی دست گرفت.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و مالداری در نشستی به همین منظور اظهار داشت که بر اساس این پروژه ها، در نظر است تا کشت زعفران در ۱۴ ولسوالی کابل توسعه یابد.

وی با بیان اینکه این پروژه ها شامل کلینیک حیوانی، فارم تحقیقاتی، اعمار سربندها و دیگر موارد زراعتی است، اظهار داشت که از این پروژه ها در حدود ۱۳هزار دهقان، باغدار و شهروند کشور مستفید می شود.

بر اساس اظهارات منبع، وزارت زراعت در تلاش است تا فارم تحقیقاتی بینی حصار کابل را به شکل معیاری تجهیز و تمویل کند تا این فارم به مرکزی برای تحقیقات و دوره استاژ دانشجویان رشته زراعت دانشگاه های کشور باشد.

در عین حال، ضمیر اظهار داشت که با تطبیق پروژه های یادشده ضمن این که سه هزار جریب زمین دیگر نیز تحت کشت قرار می گیرد، از ضایع شدن آب و امراض حیوانات نیز جلوگیری می شود.

وزیر زراعت تصریح کرد که تمام برنامه های این وزارت درازمدت بوده و تطبیق برنامه ها نیز به همکاری جدی مردم نیاز دارد.

این اظهارات در حالی بیان می شوند که افغانستان در بخش زراعت بیشترین صدمات را دیده بود و با تمام تلاش در طول سالهای اخیر، مشکلات در این بخش مهم اقتصادی کشور همچنان پابرجاست.