تلاش ها برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در اروپا

وزرای جارجه و امور مهاجرینوزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان برای دریافت راه حل مناسب به مشکلات مهاجرین بی سرنوشت افغان در کشورهای اروپایی دیدار و گفت وگو نمودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و سید حسن عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان روز جمعه (۲۲ عقرب) روی دریافت راه حل مناسب به مشکلات مهاجرین بی سرنوشت افغان در کشورهای اروپایی دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار، وزرای امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان بر ضرورت توجه جدی این دو وزارت به مشکلات مهاجرین بی سرنوشت افغان در کشورهای اروپایی صحبت کردند.

دو طرف در باره تصمیم برخی از کشورهای اروپایی مبنی بر بازگشتاندن آن عده از مهاجرین افغان که به درخواست های پناهندگی شان پاسخ رد داده شده است، تأکید ورزیده و فیصله نمودند که در روزهای نخست هفته پیشرو، این دو وزارت، در نشست مشترکی با سفرای کشورهای اروپایی مقیم کابل، روی دریافت راه حل مناسب به مشکلات یاد شده بحث نمایند.

قرار است، در نشست با سفرای کشورهای اروپایی مقیم کابل، وزارت های امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان از کشورهای اروپایی درخواست نمایند که پیش از بازگشتاندن این دسته از مهاجرین، دشواری های ناشی از ناامنی در برخی از نقاط کشور و سرمای زمستان پیشرو را در نظر داشته و روی درخواست های پناهندگی آن ها، سخاوتمندانه تجدید نظر نمایند.

قرار است در این نشست، روی یادداشت های تفاهم قبلی در زمینه مهاجرین، میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای اروپایی صحبت شود.