تلاش مقامات افغانستان برای محوکشت کوکنار در 18ولایت

۲۱ دلو ۱۳۹۲

نشست تشریک مساعی ادارات ذیربط  جهت تخریب مزارع کوکنار در هجده ولایت که در کابل برگزار شده بود، پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست به مدت دو روز در هوتل انترکانتننتال به رهبری وزارت مبارزه با موارد مخدر، وزارت های امورداخله، دفاع، احیا وانکشاف دها، زراعت ومالداری، ارگان های محلی، والیان وولسوالان هجده ولایت که هنوز کشت تریاک درانجاها ادامه دارند، برگزار شده بود.

آقای هارون الرشید معین وزارت مبارزه با مواد مخدرنشست دو روزه ارگان های ذیربط حکومت افغانستان را در روند تخریب مزارع کوکنار درکشور مفید ارزیابی کرده گفت که تمام پلان ها با اداره های مورد نظر شریک ساخته شده وآگاهی نیز برای مردم ارئه شده است.

به گفته وی وزار ت های زراعت واحیا وانکشاف دهات در این نشست تعهد سپرده اند که در امر محو کشت کوکنا با اداره های امنیتی ومسول همکاری های وسیعی خواهند کرد.

آقای رشید میگوید اعتراف میکند که کشت کوکناردرسال روان خورشیدی نظر به سال های گذشته افزایش داشته است ولی در کنار آن دست اورد های را وزارت مبارزه با مواد مخدر داشته است.

به گفته او 75% از بودیجه اختصاصی تقدیر از اجراآت خوب در تمام ولایت ها تطبیق شده وکارها در حال جریان اند.

در پایان این نشست که قطعنامه مشترک میان اداره های ذیربط صادر شده است والیان وولسوالان درهجده ولایت را مکلف مسلزم میسازد که در امر مبارزه با مواد مخدر، به شمول منع کشت، ترافیک وپروسس مواد مخدر همکاریهای صادقانه نموده ودر شناسایی قاچاقبران محلی شان با اداره های امنیتی وعدلی قضای نیز همکاری های جدی نمایند.

در این قطعنامه همکاری های جدی وزارت دفاع، داخله وامنیت ملی نیزالزامی پیش بینی شده است.

به گفته هارون الرشید نبود هم آهنگی میان ارگان های مسول، نا امنی در برخی از اداره ها وکمبود منابع تخنیکی از جمله عوامل افزایش کوکنار در بخش های کشورمیباشد که دراین نشست تلاش شده است که با همکاری های اداره های مسول این چالش ها نیز کاهش یابند.

این هجده ولایت شامل تمام ولایت های جنوبی، شرقی، شمال شرقی وغربی میشوند که ولایت های هلمند وقندهاردراین میان دارای درجه های اول دوم هستند.

امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

18 ولایت

کشت

کوکنار

مبارزه

محو

موئاد مخدر

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.