تلاش حکومت برای ساخت و ساز شهر کابل

وزارت شهرسازی و مسکن در تلاش تطبیق برنامه های شهری در شهر کابل است و رییس جمهور غنی، دستور ایجاد یک گروه کاری را برای تطبیق برنامه های شهری را داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز دوشنبه (۱۴ ثور) جلسه ای به منظور بحث روی  تطبیق برنامه های شهری “پلان” به ریاست محمد اشرف غنی در ارگ برگزار شد.

در این جلسه سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن، مسئولین شهرداری کابل و نمایندگان موسسه هبیتات حضور داشتند و در مورد تطبیق پلان شهری کابل و مشکلات فرا راه آن و همچنان خدمات شهری و انسجام بهتر شهرداری کابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رییس جمهور غنی می گوید: برای ارایه خدمات بهتر به مردم افغانستان، شهر ها و ولسوالی های کشور به پنج بخش یعنی شهر های بزرگ، ولسوالی های اقمار شهری، ولسوالی های در امتداد شاهراه ها، ولسوالی های دارای منابع طبیعی و ولسوالی های سرحدی، تقسیم شده است.

آقای دیدگاه خود را در رابطه به انکشاف شهر کابل، احداث و اسفالت جاده ها، حفظ محیط زیست، ازدیاد ساحه سبز، انتقال دوایر دولتی در یک مکان مشخص و تنظیم ترانسپورت شهری بیان کرد.

رییس جمهور غنی با اشاره بر اینکه شهر کابل به مشکلات زیادی مواجه است، گفت: شهرداری کابل باید بخاطر ارایه خدمات بهتر به شهروندان کابل دوباره انسجام یابد و شهروندان کابل بخاطر تطبیق پلان های شهری و خدمات بهتر به آنان با نهاد های مربوطه همکاری نمایند.

در این جلسه فیصله صورت گرفت تا به منظور تطبیق پلان های شهری و ارایه خدمات بهتر به شهروندان کابل، یک گروپ کاری را ایجاد گردد.