تفاهمنامه استخباراتی افغانستان و پاکستان نهایی نشده است

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که تفاهمنامه همکاری استخباراتی میان کابل – آسلام آباد نهایی نشده و باید این تفاهمنامه پنج مرحله قانونی را برای اجرایی شدن طی کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  اخیرا برخی از رسانه ها اعلام کرده بودند که تفاهمنامه همکاری میان سرویس های استخبارات افغانستان و پاکستان به امضا رسیده است و این امر یک سلسله واکنش های را نیز در پی داشته است.

با این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر بیانیه ای گفته است چنانچه معمول است روابط و همکاری میان سرویس های استخباراتی دول برای حل معضلات مستلزم تعامل و همکاری صادقانه و ایجاد فضای اعتماد میباشد با در نظر داشت این اصل تفاهمنامه مورد نظر تااکنون نهایی و اجرایوی نمی باشد.

در این بیانیه آمده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستاناین تفاهمنامه را در مطابقت با منافع ملی و سیاست خارجی افغانستان درپنج مرحله ذیل نهایی خواهد ساخت.

مرحله اول: چهار چوب، حدود و صلاحیت های این تفاهمنامه توسط رییس افغانستان تعین خواهد گردید.

مرحله دوم: متن تفاهمنامه توسط متخصصین ارگان های ذیدخل دولت (ریاست اجرایی حکومت، وزارت امورخارجه، دفتر شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی) مورد بررسی خواهد داد و این تیم مستقیما به رییس جمهور گزارش خواهدداد.

مرحله سوم: بحث روی مسوده تفاهمنامه در نشست شورای امنیت ملی صورت خواهد گرفت.

مرحله چهارم: بعد از تصویب شورای امنیت ملی متن تفاهم نامه جهت ایجاد اجماع ملی با بزرگان سیاسی، رهبران جهادی و وکلای منتخب ملت به منظور اخذ نظریات شان شریک خواهد گردید.

مرحله پنجم: بعد از اخذ و گنجانیدن نظریات بدست آمده از چهار مرحله فوق، متن تفاهمنامه به جانب دولت پاکستان سپرده خواهد شد.

ریاست عمومی امنیت ملی متعهد است که در هرگونه تعامل با سرویس های خارجی منافع ملی افغانستان را مقدم پنداشته و مصالح علیای کشور را در نظر بگیرد.