تغییرات جدید در بست های لوی سارنوالی کشور

۲۲ اسد ۱۳۹۵

130975854254469ac5e7152به اساس پیشنهاد اداره لوی سارنوالی «دادستان کل کشور» و حکم «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ۵۵ بست جدید براساس تغییرات و تبدیلات در اداره های لوی سارنوالی در مرکز و ولایات کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارگ ریاست جمهوری با نشر بیانیه ای اعلام کرد، تغییرات و تبدیلات در اداره های لوی سارنوالی به منظور بهبود امور و مؤثریت کار و به هدف ایجاد یک اداره سالم، جابجا سازی کادر های مجرب، متعهد و مسلکی صورت گرفته است.

براساس حکم رئیس جمهور مقررات ذیل چنین منظور شده است:

۱ – محمد داوود افضلی، ماستر حقوق در بست ۲ به حیث رییس منابع بشری

۲ – عبدالوهاب کریمی، لیسانس حقوق در بست فوق به حیث رییس عمومی څارنوالی تحقیق جرایم

۳ – دستگیر هدایت، ماسترحقوق در بست فوق به حیث رییس تدقیق و مطالعات

۴ – محمد اسعد صافی، لیسانس حقوق در بست فوق به حیث رییس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام

۵ – عبدالصمد صدیقی، لیسانس حقوق در بست فوق به حیث رییس څارنوالی استیناف امنیت عامه مرکزی

۶ – نیاز محمد نیکیاد، لیسانس حقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف والیت غزنی

۷ – زمری امیری، لیسانس حقوق در بست فوق به حیث مشاور لوی څارنوالی در امور روابط بین الملل

۸ . عبدالشکور ستانکزی، لیسانس حقوق در بست فوق رتبه به حیث رییس څارنوالی استیناف زون شمال کابل

۹ – عبدالولی خیری، ماسترحقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت لوگر

۱۱ – نجیب هللا، ماسترحقوق در بست فوق رتبه به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت بلخ

۱۱ – دوست محمد، لیسانس شرعیات در بست اول به حیث رییس څارنوالی استنیاف ولایت بادغیس

۱۲ – عبدالصمد ناصری، لیسانس حقوق در بست فوق به حیث رییس څارنوالی استیناف زون شرق کابل

۱۳ – میرویس خادم غوری، لیسانس حقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت غور

۱۴ – شبیر احمد، لیسانس شرعیات در بست فوق رتبه به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت قندهار

۱۵ – محمد اقبال بیدار، لیسانس حقوق در بست فوق به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت بغلان

۱۶ – سید یحیی، لیسانس حقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت زابل

۱۷ – جمیل الرحمن کامگار، دوکتور رشته بررسی احزاب اسالمی در بست فوق رتبه به حیث رییس څارنوالی استیناف زون غرب کابل

۱۸ – نیاز محمد راسخ، لیسانس حقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت سمنگان

۱۹ – حاجی محمد غوث امیری، لیسانس شرعیات در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

۲0 – اسد هللا، ماسترحقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت پکتیکا

۲۱ – علیم جان، لیسانس حقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت سرپل

۲۲ – گل رحمان مموزی، لیسانس حقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت تخار

۲۳ – گل احمد، لیسانس حقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت ارزگان

۲۴ – پوهیالی محمد عارف مبشر، لیسانس حقوق در بست اول به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت قندوز

۲۵ – تورن جنرال عبدالقیوم دربست تورنجنرال به حیث رییس څارنوالی ستره محکمه معاونیت امور عسکری

۲۶ – دگر جنرال فضل کریم سادات، لیسانس اکادمی پولیس در بست تورن جنرال به حیث رییس پالن، تدقیق و احصاییه جرایم عسکری

۲۷ – دگروال عبدالقیوم، ماسترحقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی عسکری مبارزه با جرایم فساد اداری

۲۸ – دگرجنرال سید نورهللا، لیسانس حقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی وزارت امور داخله

۲۹ – تورن جنرال غالم دستگیر، لیسانس حقوق در بست تورن جنرال به حیث رییس څارنوالی نظارت بر محالت سلب آزادی معاونیت لوی څارنوالی در امور عسکری

30- برید جنرال طالع گل، ماسترحقوق در بست برید جنرال به حیث رییس نظارت در امور تحقیق جرایم عسکری

۳۱ – برید جنرال محمد اصغر، ماسترحقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی ابتداییه عسکری ولایت ننگرهار

۳۲ – دگروال لعل محمد، لیسانس حقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی استیناف عسکری ولایت ننگرهار

۳۳ – برید جنرال محمد مختار، لیسانس شرعیات در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی ابتداییه عسکری ولایت بلخ

۳۴ – دگروال خشنود، لیسانس حقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی ابتداییه عسکری ولایت هرات

۳۵ – دگروال گل محمد، لیسانس حقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی ابتداییه عسکری ولایت قندوز

۳۶ – دگروال مطیع هللا، لیسانس شرعیات در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی ابتداییه استیناف عسکری ولایت قندوز

۳۷ – دگروال عبدالهادی، ماسترحقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی ابتداییه عسکری ولایت قندهار

۳۸ – دگروال شاه محمود، لیسانس حقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی ابتداییه عسکری ولایت پکتیا

۳۹ – دگروال ولی جان، ماسترحقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی استیناف عسکری ولایت پکتیا

40 – دگروال شمس هللا احمدزی، لیسانس حقوق در بست دگر جنرال به حیث رییس عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی

۴۱ – برید جنرال شرف الدین در بست تورن جنرال بحیث رییس څارنوالی تمیز مبارزه علیه جرایم امینت داخلی و خارجی

۴۲ – دگرجنرال ابوبکر، لیسانس حقوق در بست تورن جنرال بحیث رییس څارنوالی نظارت بر امور تحقیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

۴۳ – برید جنرال سید حسین، لیسانس حقوق در بست تورن جنرال بحیث رییس څارنوالی مبارزه علیه فساد اداری و جرایم وظیفوی کارمندان امنیت ملی

۴۴ – دگرمن عبدالوحید، لیسانس حقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی تحقیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

۴۵ – دگروال محمد کبیر، لیسانس حقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی مرکز عدلی پروان

۴۶ – تورن جنرال مختار احمد مستمندی، ماسترحقوق در بست برید جنرال بحیث رییس څارنوالی اختصاصی اطفال، مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی

۴۷ – تورن جنرال محمد نعیم داوری، لیسانس حقوق در بست برید جنرال به حیث آمر عمومی څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام و محالت سلب آزادی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی

۴۸ – برید جنرال سید زمان الدین، لیسانس پولیس در بست برید جنرال بحیث رییس څارنوالی و تفتیش و تدقیق والیات

۴۹ – برید جنرال سید کمال، لیسانس حقوق در بست برید جنرال بحیث آمر عمومی څارنوالی نظارت بر امور تحقیق مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی

50 – تورن جنرال غالم سخی عباسی، لیسانس حقوق در بست برید جنرال بحیث رییس څارنوالی ابتداییه څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی

۵۱ – دگروال محمد کاظم، لیسانس علوم اجتماعی در بست برید جنرال بحیث رییس تحریرات څارنوالی مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی

۵۲ – دگروال فضل الرحمن، لیسانس حقوق در بست برید جنرال به حیث رییس څارنوالی جرایم امنیت داخلی و خارجی والیت قندوز

۵۳ – برید جنرال شیر فراز، لیسانس حقوق در بست برید جنرال بحیث رییس څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی والیت پکتیا

۵۴ – دگرمن سید احمد شاه، لیسانس حقوق در بست برید جنرال بحیث رییس څارنوالی جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت ننگرهار

۵۵ – احمد ولی، لیسانس شرعیات در بست برید جنرال بحیث رییس څارنوالی جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت هرات

تقرر و تبدیلی ذوات فوق در بست های ذکر شده، در مطابقت با تشکیل منظور شده لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.

55 بست

تبدیلات

تغییرات

حکم جمهور

سارنوالی

غنی

کابل

لوی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed