اسد ۱۹, ۱۳۹۹

تغییرات بنیادی در پست های عالیرتبه وزارت دفاع ملی کشور

defence_ministry_logoمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با صدور حکمی ۶۱ تن از افسران عالی رتبه وزارت دفاع را به پست های مختلف تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حکم رئیس جمهورغنی درمورد تقرری۶۱ تن از افسران عالیرتبه و بلند رتبه وزارت دفاع ملی دربست های جنرالی قرار ذیل است:

بر اساس پیشنهاد شماره ۲۴۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ وزارت دفاع ملی به منظور ارتقای ظرفیت کاری ، اجرای بهترامور، تامین صلح وتحکیم حاکمیت ملی درکشور، تقرر وتعین بستی ۶۱ تن افسران عالی رتبه وبلند رتبه  آنوزارت را دربست های ذیل منظور مینمایم.

۱- تورنجنرال مخابره افضل امان فرزند عبدالامان رئیس اوپراسیون ستردرستیز بحیث معاون وزیردفاع ملی درامورنیروهای احتیاط بکادر ملکی معادل دگرجنرال عوض کبود.

۲- تورنجنرال تخنیک عزیزالله فرزند غلام حضرت دستیارنظامی وزیردفاع ملی تبدیلاً بحیث مرستیال معاونیت نیروهای احتیاط بکارد تورنجنرال عوض کمبود.

۳- تورنجنرال تخنیک عبدالوکیل فرزند آقاجان رئیس دفتر وزارت دفاع ملی تبدیلا بحیث دستیار نظامی وزیردفاع ملی بکارد تورنجنرال بعوض تورنجنرال عزیزالله .

۴- تورنجنرال مخابره محمدحبیب فرزند محمدیعقوب قوماندان تعلیم وتربیه ستردرستیز تبدیلا بحیث رئیس اوپراسیون ستردرستز بکارد تورنجنرال ، بعوض تورنجنرال افضل امان

۵- بریدجنرال توپچی نجیب الله فرزند عبدالحبیب معاون پلانگذاری ریاست اوپراسیون تبدیلا بحیث معاون اول ریاست اوپراسیون بکارد بریدجنرال ، عوض بریدجنرال غلام فاروق

۶- بریدجنرال غلام فاروق فرزند شیراحمد معاون اول ریاست اوپراسیون  تبدیلا بحیث مسئول زون دایاگ ولایت  کابل بکارد بریدجنرال عوض کمبود

۷- بریدجنرال تخنیک عبدالقدیر فرزند عبدالغفور معاون اوپراسیون احضارات وسفربری معاونیت اوپراسیونهای ریاست اوپراسیون ستردرستیز تبدیلا بحیث رئیس مرکز ملی مشترک عملیاتهای خاص ستردرستیزبکارد تورنجنرال

۸- تورنجنرال جهادی جمال الدین فرزند محمدسعید معاون رئیس ارکان در امور اوپراسیونهای جاری قوماندانی قوتهای زمینی تبدیلا بحیث معاون اوپراسیونهای احضارات و سفربری معاونیت اوپراسیونهای ریاست اوپراسیون ستردستیز بکارد بریدجنرال عوض بریدجنرال عبدالقدیر

۹- بریدجنرال تخنیک مهمند فرزند میرشاه خان معاون قوماندانی لوژستیک معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی تبدیلا بحیث قوماندان تعلیم وتربیه ستردسیتز بکارد تورنجنرال بعوض تورنجنرال محمدحبیب

۰ دگروال هوایی محمدعاشق فرزند عبدالواسع مدیر ارتباطات پارلمانی و مرور پالیسی های ریاست دفتر وزارت دفاع ملی تبدیلاً به حیث معاون ریاست دفتر وزارت دفاع ملی به کادر برید جنرال عوض کمبود .

۱۱- تورنجنرال پیاده غلام حیدر فرزند تازه محمد ریس ارکان قول اردوی (۲۰۹ ) شاهین تبدیلاً به حیث معاون قوماندانی عمومی پولیس نظامی به کادر تورنجنرال عوض کمبود .

۱۲- بریدجنرال انجنیری عبدالروف فرزند عبدالرحیم ریس ارکان قول اردوی (۲۰۳) تندر تبدیلاً به حیث ریس ارکان قول اردوی (۲۰۹) شاهین به کادر بریدجنرال ،به عوض تورنجنرال غلام حیدر.

۱۳-برید جنرال تخنیک عتیق الله فرزند محمد صدیق معاون ریئس ارکان ستردرستیز تبدیلا بحیث ریئس ارکان قول اردوی ۲۰۳ تندر به کادر بریدجنرال به عوض بریدجنرال عبدالروف

۱۴- بریدجنرال شعورگل فرزند همیشه گل قومندان لوا اول ضربتی تبدیلا بحیث معاون ریئس ارکان ستردرسیتز به کادر بریدجنرال عوض بریدجنرال عتیق الله

۱۵- دگروال لوژستیک خیال نبی فرزند پادشاه میر مدیرپلان گذاری تسهیلاتی قوماندانی قوت های زمینی تبدیلا بحیث قوماندان لوا اول ضربتی به کادر بریدجنرال عوض بریدجنرال شعورگل

۱۶- بریدجنرال لوژستیک سیدعبدالقادر فرزند سیدغیاث الدین ریئس مالی ستردرستیز تبدیلا بحیث قوماندان لوژستیک معاونیت تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی به کادر تورن جنرال به عوض تورن جنرال عبدالبصیر

۱۷- تورن جنرال لوژستیک عبدالبصیر فرزند غلام محمد قوماندان لوژستیک معاونیت تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی تبدیلا بحیث ریئس مالی ستردرستیز به عوض بریدجنرال عبدالقادر

۱۸- بریدجنرال لوژستیک محمد سرور فرزند ملامحمد معاون ریئس ارکان در امورپرسونل قوماندانی قوت های زمینی تبدیلا بحیث مرستیال تامینات تکنالوژی ولوژستیک به کادر ملکی معادل تورن جنرال عوض کمبود

۱۹- تورن جنرال زره دار سیدملوک فرزند اکبرخان افسراحتیاط فعال ریاست کادر وپروسونل تبدیلا بحیث ریئس عمومی تنظیم واداره پالیسی های نظامی منابع بشری ،ملکی معاونیت تعیمات وپرسونل به کادر ملکی معادل تورن جنرال عوض کمبود

۲۰- بریدجنرال لوژستیک محمد نبی فرزند پادشاه میر ریئس پالیسی معاونیت تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی تبدیلا بحیث ریئس تعلیم وتربیه ودکتورین ستردرستیز به کارد تورن جنرال عوض کمبود

۲۱-برید جنرال لوژستیک عبدالروف فرزند خدای نظر معاون ریئس ارکان در امورلوژستیک قوماندانی قوت های زمینی تبدیلا بحیث ریئس پالیسی معاونیت تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی به کادر بریدجنرال به عوض بریدجنرال محمدنبی

۲۲-برید جنرال مهندس سعادت خان فرزندعلی خان افسر احتیاط فعال ریاست کادر وپرسونل ستردرستیز تبدیلا به حیث ریئس ساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی به کادر تورنجنرال عوض کمبود.

۲۳- بریدجنرال لوژستیک عبدالقادر فرزند اولیا قل معاون ریاست مالی وبودجه وزارت دفاع ملی تبدیلا به حیث ریئس مالی وزارت دفاع ملی به کادر ملکی معادل تورن جنرال عوض کمبود

۲۴- احمد شعیب رحیم مشاور اقتصادی وزارت دفاع ملی به حیث  معاون ریاست مالی وزارت دفاع ملی به کادر ملکی معادل بریدجنرال عوض کمبود.

۲۵- تورن جنرال محمد ظاهر عظیمی فرزند عبدالطیف رئیس ارتباطات استراتیژیک وامورعامه وزارت دفاع ملی تبدیلا در بست احتیاط فعال ریاست کادر وپرسونل

۲۶- بریدجنرال توپچی دولت خان وزیری فرزند محمداکبر معاون ریاست ارتباطات استراتیژیک وامورعامه وزارت دفاع ملی تبدیلا به حیث ریئس ارتباطات استراتیژیک وامورعامه وزارت دفاع ملی به کادر ملکی معادل تورن جنرال به عوض تورنجنرال محمد ظاهر عظیمی.

۲۷- بریدجنرال پیاده محمد فرزند نور احمد ریئس تحلیل وتجزیه استراتیژیکی معاونیت استخبارات وزارت دفاع ملی  تبدیلا به حیث معاون ریاست ارتباطات استراتیژیک وامورعامه وزارت دفاع ملی به کادر ملکی معادل نظامی بریدجنرال به عوض بریدجنرال دولت وزیری.

۲۸-بریدجنرال پیاده محمد افضل فرزند محمداکرم افسراحتیاط فعال ریاست کادر وپرسونل ستردرستیزتبدیلا به حیث رئیس تحلیل وتجزیه استراتیژیکی.

۲۹ برید جنرال پیاده سید آصف فرزند سید اکرم رئیس روابط بین المللی معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی  تبدیلآ به حیث آتشه نظامی افغانستان مقیم کشور تاجکستان به کادر دگروال.

۳۰ دگروال تخنیک مخابره گلاجان فرزند عبدالله افسر ارتباطی پشاور ریاست اوپراسیون تبدیلآ به حیث رئیس روابط بین المللی معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی به کادر برید جنرال به عوض برید جنرال سید آصف.

۳۱ برید جنرال تخنیک ضامن حسین فرزند غلام حسین رئیس ارکان قول اردوی ۲۱۵ میوند تبدیلآ به حیث رئیس ضد استخبارات معاونیت ضد استخبارات وزارت دفاع ملی به کادر تورنجنرال عوض کمبود.

۳۲ برید جنرال پیاده سیاسی محمد غنی فرزند محمد نوروز مدیر تنظیم و اداره پرسونل ریاست کادر و پرسونل ستردرستیز تبدیلآ به حیث رئیس ارکان قول اردوی ۲۱۵ میوند به کادر برید جنرال به عوض برید جنرال ضامن حسین.

۳۳ تورنجنرال پیاده شهزاده فرزند حاجی دوران شاه معاون قوماندانی قوتهای زمینی تبدیلآ به حیث رئیس تعلیم و تربیه معاونیت تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی به کادر ملکی معادل تورنجنرال عوض کمبود.

۳۴ تورنجنرال پیاده سید عبدالکریم فرزند سید عبدالقیوم قوماندان فرقه عملیاتهای خاص تبدیلآ به حیث مرستیال معاونیت پالیسی و ستراتیژی وزارت دفاع ملی به کادر تورنجنرال عوض کمبود.

۳۵ برید جنرال پیاده بسم الله فرزند عبدالعزیز رئس ارکان فرقه عملیات های خاص تبدیلآ به حیث قوماندان فرقه عملیات های خاص به کادر تورنجنرال به عوض تورنجنرال سید عبدالکریم.

۳۶ دگروال پیاده بیک مراد فرزند روزی محمد آمر اوپراسیون فرقه عملیاتهای خاص تبدیلآ  به حیث رئیس ارکان فرقه عملیات های خاص به کادر برید جنرال به عوض برید حنرال بسم الله.

۳۷ برید جنرال لوژستیک سید احمد فرزند فیض محمد مدیر پروگرامهای حمایه تعلیمات ریاست لوژستیک ستردرستیز به حیث رئیس لوژستیک و احضارات عینیات به کادر ملکی معادل تورنجنرال عوض کمبود.

۳۸ برید جنرال جهادی شاه محمد ذاکری فرزند داد محمد معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین تبدیلآ به حیث معاون ریاست پروگرام سازی معاونیت پالیسی و ستراتیژی به کادر برید جنرال عوض کمبود.

۳۹ برید جنرال پیاده رجب علی فرزند حسین علی مدیر عمومی امنیت داخلی ریاست پلانگذاری ستراتیژیک معاونیت پالیسی و ستراتیژی تبدیلآ به حیث معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین به کادر برید جنرال به عوض برید جنرال شاه محمد ذاکری.

۴۰ برید جنرال لوژستیک غلام مصطفی فرزند غلام حضرت معاون قول اردوی ۲۰۷ ظفر تبدیلآ به حیث رئیس لوژستیک  ستردرستیز به کادر تورنجنرال به عوض تورنجنرال شاه آقا.

۴۱ تورنجنرال لوژستیک شاه آقا فرزند حیدرشاه رئیس لوژستیک ستردرستیز تبدیلآ در بست احتیاط فعال ریاست کادر و پرسونل .

۴۲ برید جنرال پیاده عبدالقادر فرزند عزیز محمد مدیر احضارات تعلیم و تربیه قوماندانی قوتهای زمینی تبدیلآ به حیث معاون قوماندان مرکز هماهنگی زون ساحوی هرات به کادر برید جنرال به عوض برید جنرال راز محمد .

۴۳ تورنجنرال جهادی عبدالنصیر فرزند شمشیر خان معاون گروپ هماهنگی اوپراتیفی زون ننگرهار تبدیلآ به حیث قوماندان فرقه ۱۱۱ مرکزی کابل به کادر تورنجنرال عوض کمبود.

۴۴-    برید جنرال زرهدار امین الله فرزند محمد ولی قوماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل تبدیلاً به حیث معاون فرقه (۱۱۱) مرکزی کابل به کادر برید جنرال به عوض برید جنرال لعل جان .

۴۵-      برید جنرال پیاده لعل جان فرزند گل جان  معاون فرقه (۱۱۱) مرکزی تبدیلاً به حیث قوماندان مرکز تعلیمی نظامی  کابل به کادر برید جنرال به عوض برید جنرال امین الله .

۴۶-      برید جنرال پیاده محمد نبی فرزنده عبدالقادر مدیر ریاست حقوق وزارت دفاع ملی تبدیلاً به حیث معاون ریاست  حقوق وزارت دفاع ملی به کادر ملکی برید جنرال عوض

۴۷-      دگروال هوایی علی گوهر فرزند غلام شاه مدیر عمومی تصدی مسلخ وزرات دفاع ملی مرکزی تبدیلاً به حیث ریئس اکمال وخریداری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژیستیک وزارت دفاع ملی به کادر برید جنرال به عوض برید جنرال عبدالرحمن .

۴۸-   برید جنرال هوایی عبدالرحمن فرزند میرگل ریس اکمال وخریداری معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژیستیک وزارت دفاع ملی تبدیلا در بست احتیاط فعال ریاست کادر و پرسونل .

۴۹-  برید جنرال پیاده احسان الله فرزند گل اعظم ریئس تنظیم واداره منابع  معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژیستیک وزارت دفاع ملی تبدیلاً در بست احتیاط فعال ریاست کادر وپرسونل .

۵۰-  برید جنرال پیاده شمس احمد فرزند درمحمد معاون ریس ارکان در امور مخابره قوماندانی قوت های زمینی تبدیلا به حیث ریئس تنظیم واداره منابع معاونیت تکنالوژی ولوژیستیک وزارت دفاع ملی به کادر ملکی معادل برید جنرال به عوض برید جنرال احسان الله .

۵۱- دگروال جهادی عبدالبصیر فرزند افضل قوماندان مرکز جلب وجذب داوطلبان نمبر اول کندز تبدیلا به حیث معاون قوماندانی جلب وجذب به کادر بریدجنرال عوض کمبود.

۵۲- بریدجنرال محمد فرید فرزند عبدالاحد قوماندان لوای دوم فرقه عملیات های خاص  تبدیلا به حیث امرکمیته سه جانبه تبادله معلومات اردوی ملی افغانستان و آیساف در کمیته سه جانبه (جایاک) ریاست اوپراسیون به کادر بریدجنرال عوض کمبود

۵۳- بریدجنرال زرهدار میر اسدالله فرزند میرعبدالله قوماندان لوای دوم قول اردوی (۲۰۷) ظفر تبدیلا به حیث قوماندان لوای دوم فرقه عملیات های خاص  به کادر بریدجنرال به عوض بریدجنرال محمدفرید

۵۴- دگروال هوائی اسدالله فرزند روزی قل معاون بخش تنظیم واداره سربازان وبریدملان ریاست کادر وپرسونل تبدیلا به حیث قوماندان کالج وقرارگاهی  به کادر بریدجنرال به عوض کمبود

۵۵- تورن جنرال جهادی محمد هابیل فرزند محمدصالح افسراحتیاط فعال ریاست کادر وپرسونل تبدیلا به حیث ریئس دفترستردرستیز به کادر تورنجنرال عوض کمبود

۵۶- دگروال پیاده عبدالروف  فرزند امام محمد افسراحتیاط فعال ریاست کادر وپرسونل تبدیلا به حیث معاون ریاست دفتر ستردرستیز  به کادر بریدجنرال عوض کمبود

۵۷- بریدجنرال جهادی ازمری فرزند محمد عمرمدیر اپراسیون های خاص معاونیت ضداستخبارات ریاست کشف واستخبارات تبدیلا به حیث معاون جمع آوری اطلاعات ریاست کشف ستردرستیز به کادر ملکی معادل بریدجنرال عوض کمبود

۵۸ –  دگروال انجنیری مرزا محمد فرزند سید محمد مدیر انجنیری فرقه عملیات های خاص تبدیلا به حیث قوماندان لوای انجنیری اردوی ملی به کادر برید جنرال عوض کمبود .

۵۹ – برید جنرال تخنیک سید واقف شاه فرزند سید ذکریا رئیس ارکان قول اردوی (۲۰۵) اتل تبدیلاً به حیث رئیس کادر وپرسونل ستردرستیز  به کادر تورنجنرال عوض کمبود

۶۰ – برید جنرال تخنیک فضل محمد فرزند بور محمد معاون اول لوژیستیک ستر درستیز تبدیلا به حیث ریس اسلحه و تخنیک ستردرستیز به کادر تورنجنرال عوض کمبود

۶۱ – برید جنرال طوبچی محمد رسول فرزند محمد خان مدیر انکشاف دوکتورین ریاست تعلیم وتربیه ودکتورین ستردرستیز تبدیلا ریس توبچی زمینی ستردرستیز به کادر برید جنرال عوض کمبود.