تعیینات جدید در وزارت داخله / حسن شاه فروغ فرمانده پولیس کابل شد

3 مارس 2017

به اساس پیشنهاد ستر پاسوال “تاج محمد جاهد” وزیر امورداخله و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در جهت بهبود امور، افسران عالی رتبه پولیس، هشت پست جدید تعیینات صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس تعیینات جدید در وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در هشت پست تغییرات و تبدیلات به وجود آمده است که شرح ذیل می باشد:

لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی فرزند نیاز محمد قوماندان زون ساحوی 101 آسمایی کابل، در بست پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت ننگرهار به عوض مل پاسوال سید گلآقا روحانی فرزند سید شیر آقا مقرر شد.

پاسوال حسن شاه فروغ قوماندان زون ساحوی 606 انصار در بست پاسوال به حیث قوماندان زون ساحوی 101 آسمایی کابل به عوض لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی تعیین شد.

مل پاسوال سید گلآقا روحانی فرزند سید شیر آقا در بست کمبود مل پاسوال به حیث قوماندان پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مقرر شده است.

مل پاسوال محمد سالم الماس معاون محافظتی قوماندانی زون 101 آسمایی کابل، در بست کمبود مل پاسوال به حیث رییس تحقیقات جنایی قوماندانی زون 101 آسمایی کابل معرفی شده است.

مل پاسوال اکرام الدین سریع فرزند محمد نعیم قوماندان امنیه ولایت نورستان در بست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت بغلان تعیین شده است.

مل پاسوال محی الدین سروری فرزند غلام حیدر قوماندان امنیه بغلان در بست مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه ولایت نورستان و مل پاسوال توریالی عبدیانی فرزند ولی محمد افسر احتیاط پیژنتون وزارت امور داخله، در بست کمبود مل پاسوال به حیث قوماندان امنیه پکتیا تقرر حاصیل کرده اند.

همچنین سمونوال محمد وحید حمیدی فرزند عبدالحمید معاون ریاست ارتشاء و فساد اداری ریاست عمومی تفتیش، در بست کمبود مل پاسوال به حیث رییس مبارزه با ارتشاء و فساد اداری ریاست عمومی تفتیش تعین و منظور گردیده است.

وزارت امور داخله دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از خداوند متعال، برای افسران یاد شده موفقیت های مزید در قبال اجرای وظیفه سپرده شده در امر مبارزه با تروریزم و تحکیم حاکمیت قانون در کشور استدعا می نماید.

تعیینات جدید

حسن شاه فروغ

فرمانده پولیس کابل

هشت پست تغییر و تبدیل

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.