تعلیق وظایف تمام کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیکی

0,,18546869_401,00وزارت امور داخله، بدلیل نبود بودجه وظایف تمام کارمندان اداره توزیع تذکره های برقی در کشور را به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همایون محتاط، رییس اداره توزیع تذکره های برقی امروز به رسانه‌ها گفته است که وظایف این افراد روز قبل بر بنیاد دستور، نورالحق علومی، وزیر داخله به حالت تعلیق درآمده است.

نبود بودجه، مشکلات سیاسی و تعلیق کمک جامعه جهانی به اداره توزیع تذکره الکترونیکی، از عوامل اساسی به تعلیق درآمدن وظایف این کارمندان عنوان شده‌اند.

معاش ماهانه مجموعى این افراد به ٨٠٠ هزار دالر امریکایى رسیده، اما گفته شده که از چهار ماه به این طرف معاش آنان از سوی دولت پرداخته نشده است.

در همین حال، آقای محتاط گفته که با آغاز توزیع تذکره الکترونیکی، افراد برکنار شده، دوباره در وظایف شان توظیف خواهند شد.

روز قبل مکتوبی مربوط به وزارت داخله در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و در آن آمده بود، وظایف تمام کارمندان اداره تذکره الکترونیکی سر از امروز به تعلیق درآید.

اما علومی در این مکتوب اطمینان داده که وزارت داخله برای پرداخت معاشات کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیکی تلاش خواهد کرد.