تعریف رییس اجرائیه از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی

عبدالله داکتردکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که تازه به سوی حکومت ایجاد شده است زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی  و سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رییس اجرائیه کشور در دیداربا سفیر کشور سویدن در کابل گفت: آغاز به کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یکی از مهم ترین ماموریت های حکومت وحدت ملی است که به اجرا گذاشته شده است.

به گفته رئیس اجرائیه، این کمیسیون، کار اصلاحات انتخاباتی را با جدیت تمام پیش می برد، کاری که به هیچ وجه ساده و آسان نیست، یک کار سخت و دشوار است.

آقای عبدالله تاکید کرده است که با اجرایی شدن کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی،  شفافیت انتخابات های آینده کشور تامین می شود و هم چنان زمینه تحقق عدالت اجتماعی – سیاسی در کشور نیز فراهم خواهد شد.

همچنین دکترعبدالله عبداللهدر این دیدار از حمایت و همکاری دراز مدت دولت و مردم سویدن با دولت و مردم افغانستان تشکر و قدرانی کرده و افزود: سویدن یکی از کشورهای است که در سخت ترین و دشوار ترین وضعیت با کمک رسانی های بشر دوستانه در کنار مردم و دولت افغانستان بوده است.

ریییس اجراییه کشور در ادامه افزود: در نزدیک به چهارده سال گذشته کشور سویدن برای حکومت داری خوب، حاکمیت قانون، نهادینه شدن دموکراسی و حقوق بشر جدی ترین و تاثیر گذار ترین حمایت و همکاری را داشته است.

همچنان در این دیدار سفیر سویدن از تلاش و فداکاری های دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور برای حفظ ثبات سیاسی و خلق ضمانت برای نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان تشکر و قدر دانی کرد.

وی افزود: ما همکارهای ارزشمند شما برای حفظ ثبات سیاسی را میدانم و از موضعگیری های مدبرانه شما برای رسیدن افغانستان به دموکراسی و ثبات سیاسی قدر دانی می کنیم.

افغانستان برای دست یافتن به دموکراسی، حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک پیش از هر چیز به ثبات سیاسی نیاز مند است و در این راستا شما گام‌های استوار و ارزشمندی برداشته اید.