تربیت کارمندان تنظیم خدمات ترافیک هوایی

۱۴ حمل ۱۳۹۵

101216-N-8054-E-016اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان به توانایی لازم جهت آموزش و تربیت کارمندان تنظیم خدمات ترافیک هوایی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تربیت و آموزش این کارمندان توسط استادان داخلی اداره هوانوردی ملکی پیش برده می شود.

اداره مستقل هوانوردی ملکی با نشر خبرنامه ای گفته است که «افغانستان دیگر نیاز نخواهد داشت که پرسونل تنظیم خدمات ترافیک هوایی میادین کشور را به منظور آموزش بخارج از کشور اعزام نماید.»

در خبرنامه آمده است که در پهلوی سایر وظایف، آموزش کدرهای مربوطه مطابق به معیارهای بین المللی نیز روی دست گرفته شده است.

اداره هوانوردی ملکی می گوید که آموزش کارمندان در بخش تنظیم خدمات ترافیک هوایی، توسط پنج تن از استادانی که پیش از این دوره های آموزشی را در کشورهای اروپایی سپری کرده بودند.

به گفته مقام های این اداره، موفقیت اخیر در رشد و تقویت خدمات ترافیک هوایی مثمر ثمر واقع شده و نیازمندی در این بخش را مرفوع می سازد.

آموزش،

ترافیک،

هوانوردی،

هوایی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed