سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

تدابیر جدی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته به ویژه اختطاف

111205_hm_2_mediumوزارت امور داخله، برای مبارزه جدی با جرایم سازمان یافته به ویژه اختطاف، تدابیر ویژه ای روی دست گرفته و مسوولین پولیس که سهل انگاری داشته باشد را تحت پیگرد قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تصمیم وزارت امور داخله بر اساس فیصله اخیر شورای امنیت ملی کشور روی دست گرفته شده است.

به همین منظور وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای آورده است که این تدابیر امنیتی به منظور جلوگیری از جرایم سازمان یافته به ویژه اختطاف روی دست گرفته که بر مبنای آن، پس از این، هرگاه در ساحه تحت مسوولیت آمرین حوزه های امنیتی و فرمانده هان پولیس ولسوالی ها، اختطاف و سایر جرایم به وقوع بپیوندد، با مسوولین پولیس مربوطه که وظایف خود را به درستی انجام نداده باشند برخورد می شود.

در خبرنامه آمده است که این مسوولین پولیس مورد بازپرس قرار گرفته و به دلیل سهل انگاری و غفلت وظیفه ای تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله وظیفه دارد تا از چگونگی تطبیق این امر، به گونه دقیق و همه جانبه نظارت کند.