سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

تبریک تروریستهای سوریه به حزب عدالت و توسعه

زهران علوش سرکردۀ گروهک جیش الاسلام

زهران علوش سرکردۀ گروهک جیش الاسلام

فرماندهی نیروهای جیش الاسلام سوریه در یک نامه رسمی به حزیب عدالت و توسعه جهت کسب آرا و موفقیت در انتخابات تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این پیام جهت کسب این پیروزی به مردم ترکیه تبریک و از این حزب درخواست نموده تا به حمایتهای خود از گروهای به اصطلاح جهادی در سوریه و اقصا نقاط چهان ادامه دهد و از خداوند درخواست ماندگاری بیشتر برای این حزب در ترکیه را در خواست می نماییم در خواست نموده است.

فاشیسم اسلامی

البته احزاب اروپایی نیز واکنشهایی از خود نشان داده و رهبر حزب جناح راستی گیرت ویلدرز از روی کار آمدن مجدد یک نوع فاشیسم اسلامی در ترکیه ابراز ناخرسندی کرد.

تقلب در انتخابات

حزب سبزهای اروپا نیز در بیانه ای اعلام نمود که انتخابات ترکیه توسط اتحادیه اروپا باید مورد بررسی قرار گیرد آنچه شواهد نشان می دهد احتمال دست کاری در نتایج آرا وجود دارد. همچنین این حزب به وضعیت قبل از انتخابات و ایجاد فضای بسته رسانه ای و محدودیت برای این قبل فعالیتها اشاره نموده و از پلیسی و امنیتی نمودن جامعه در زمان قبل از انتخابات شدیدا انتقاد نمود واعلام داشت دولت ترکیه با از نقض آشکار حقوق شهروندی اتباع خود رویه انتخابات را به نفع خود تغییر داده است.