تبادله تجارب دیپلوماتیک بین افغانستان و چین

afghanistanوزارت امور خارجه از آغاز برنامه آموزشی تبادله تجارب در بخش های قونسلی، اداری و منابع بشری با وزارت خارجه چین در آینده نزدیک خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه وزارت امور خارجه؛ این مطلب در دیدار شام دیروز بین نصیراحمد اندیشه، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه با یاوجینگ، سفیر جمهوری خلق چین در کابل مطرح شد.

در خبرنامه وزارت امور خارجه آمده است که در این دیدار؛ سفیر چین، ضمن اشاره به برنامۀ آموزشی مشترک سه جانبه افغانستان، چین و امریکا برای دیپلوماتان جوان افغانستان گفت که این برنامه یکی از اهداف مهم وزارت خارجه کشورش است.

به گفته وی، در مدت اقامتش در بیجینگ، با مسوولین بخش آموزش های مسلکی وزارت امور خارجه چین دیدار کرده و از راه اندازی برنامۀ آموزشی کوتاه مدت برای ارتقای ظرفیت بخش های قونسلی، اداری و منابع بشری وزارت امور خارجه افغانستان اطمینان داده است.

سفیر چین در کابل همچنین از کمک ۱۵ میلیون ین چینایی برای مبارزه علیه حوادث طبیعی به ادارات مربوطه افغانستان نیز خبر داد.

در این دیدار؛ نصیر احمد اندیشه، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه در رابطه به برنامۀ آموزشی مشترک سه جانبه افغانستان، چین و امریکا برای دیپلوماتان جوان افغانستان گفت: “این برنامه در راستای ارتقای ظرفیت دیپلومات های وزارت امور خارجه مؤثر بوه و مرحله انتخاب و معرفی کاندیدان جهت اشتراک در این بورس کوتاه مدت به اتمام رسیده است.”

وی در مورد برنامۀ آموزشی تبادله تجارب برای بخش های قونسلی، اداری و منابع بشری این وزارت از سوی چین پیشنهاد نمود تا این کشور چین، راه اندازی برنامه های آموزشی زبان چینایی و همچنان کورس های کوتاه مدت تکنالوژی معلوماتی را نیز روی دست گیرد.

چین از جمله کشورهای عمده کمک کننده به افغانستان است و یکی از اعضای مهم نشست چهارجانبه صلح بود.