تاکید کرزی بر گزنیش افسران واجد شرایط بورسهای خارجی

۱۲ عقرب ۱۳۹۲

حامدکرزی رئیس جمهوری کشور در جلسه شورای امنیت ملی قبل از ظهر امروز (یکشنبه) در ارگ ریاست جمهوری روی گزنیش افسران واجد شرایط بورسهای خارجی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور در این نشست روی بهبود بیشتر پروسه گزینش افسران واجد شرایط برای بورس های تحصیلی به خارج کشور تاکید بیشتر داشته است.

کرزی با اشاره به روند تعلیم و تربیه منسوبان نیروهای امنیتی در کشور بریتانیا گفت: روند آموزش نظامیان افغان در مرکر نظامی بریتانیا خیلی مثبت  و خوب بود.

کرزی به وزارت های دفاع ملی و امور داخله  کشور دستور داد تا یک طرح جامع را بخاطر بهبود وضعیت معیشتی محصلان نظامی افغان در بریتانیا و سایر کشور های اروپائی ارایه کنند.

رئیس جمهورسفر اخیر هیات عالی رتبه  دولت افغانستان را به کشور بریتانیا سودمند ارزیابی کرده خاطر نشان کرد که هیات عالی رتبه افغانستان در مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در لندن اشتراک فعال داشتند.

همچنان رئیس جمهور افزود که در حاشیه مجمع یاد شده، نشست های مفید و مؤثر سه جانبه میان سران کشور های افغانستان، پاکستان و بریتانیا صورت گرفت که می تواند پیامد خوبی در امر تاٌمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه در قبال داشته باشد.

در بخش دیگر جلسه شورای امنیت ملی، روی مسوده قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا بحث همه جانبه صورت گرفت.

مشاور امنیت ملی از پیشرفت های گفتگو ها و جلسات قبلی روی سند به اعضای شورای امنیت ملی گزارش ارائه کرد و فیصله شد تا مشاور امنیت ملی طرح های ارایه شده اخیر در جلسه را با جانب ایالات متحده امریکا در میان گذاشته و مورد بحث قرار دهد.

همچنان تأکید صورت گرفت تا طرح نهائی این سند  به زبان های پشتو و دری برای پیشکش  به لوی جرگه مشورتی، در فرصت مناسب ترتیب گردد.

امنیت

بریتانیا

جلسه

شورای

عمومی

کرزی

نیروهای امنیتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.