تاکید برای چاپ کتابهای درسی معارف در داخل کشور

۹ حوت ۱۳۹۴

Ketab_0

به دنبال تحقق شعار «استفاده از تولیدات داخلی» ریاست جمهوری بر زمینه سازی برای چاپ کتاب های درسی معارف در داخل کشور تاکید می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری که امروز (9حوت) به نشر رسیده، نگاشته است که این موضوع در جلسه شب گذشته کمیسیون تدارکات ملی مطرح شده است.

در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور در خصوص بهبود وضعیت معارف و چاپ کتب درسی بر مساعد ساختن زمینه چاپ کتاب های درسی معارف در داخل کشور از سوی حکومت تاکید کرد.

به گفته رئیس جمهوری، حکومت با توجه به پالیسی ترجیح تولیدات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در نظر دارد تا زمینۀ چاپ کتاب های درسی معارف را در داخل کشور مساعد سازد.

محمد اشرف غنی افزود که نیاز است تا مطابع و شرکت‌ های داخلی ظرفیت شان را بیشتر نموده و با افزایش سرمایه ‌گذاری، نیازمندی چاپ کتاب های درسی معارف را از لحاظ کمیت و کیفیت برآورده سازند.

رئیس جمهور چاپ کتاب در بیرون از کشور را از لحاظ قیمت و کیفیت مؤثر نداسته و اظهار داشت که باید ظرفیت‌های داخلی افغانی حمایت شوند.

در این جلسه ۸ قرارداد مربوط به ادارات مختلف تدارکاتی مورد بحث قرار گرفت که در نتیجه، ۶ قرارداد ساخت و آسفالت ۱۳.۸ کیلومتر سرک در ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا و اعمار فارم‌های زراعتی در ولایت‌ های پروان و بلخ به ارزش ۱.۱ میلیارد افغانی تصویب گردید، یک قرارداد وزارت انرژی و آب رد و یک پروژه مربوط به وزارت دفاع ملی نیز فسخ شد.

همچنین در این جلسه موضوع اعمار سرک یکاولنگ الی دره صوف مورد بحث قرارگرفت و به وزارت فواید عامه هدایت داده شد تا نظر به اهمیت این سرک به افغانستان مرکزی، طرح عاجل و عملی را در این مورد ترتیب و به کمیسیون پیشنهاد گردد.

کمیسیون تدارکات ملی تا اکنون بیشتر از ۶۰۰ قرارداد را با ارزش مجموعی حدود ۹۷ میلیارد افغانی منظور نموده و حدود ۱۳ میلیارد افغانی در برخی از قراردادها صرفه ‌جویی شده است.

بهبود وضعیت معارف

تحقق

خاورمیانه

ظرفیت‌های داخلی

کتاب های درسی

محمد اشرف غنی

هدایت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed