تائید هفت قرارداد به ارزش بیش از ۱۲میلیارد افغانی

کمیسیون تدارکات ملی (1)(2)کمیسیون تدارکات ملی، هفت قرارداد را به ارزش ۱۲,۵ میلیارد افغانی منظور و به مرحله اجرا واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون تدارکات ملی، شام دیروز تشکیل جلسه داده و ۱۲ قرارداد مربوط به ادارات مختلف تدارکاتی را مورد بررسی قرار داد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری می گوید که از مجموع این قراردادها، ۷ قرارداد به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون و ۷۴۸ هزار و شصت و یک افغانی منظور گردید.

در کنار این قراردادها، موضوع تمدید مدت زمان یک قرارداد مربوط به وزارت معارف، ارزیابی و تصحیح محاسبات یک پروژه به وزارت احیا و انکشاف دهات و آغاز مراحل تدارکاتی قراردادهای وزارت امور داخله نیز تائید شد.

در عین حال، شماری از قراردادهای وزارت فواید عامه و اداره ملی محیط زیست بخاطر دقت بیشتر و رسیدگی به مشکلات تخنیکی به تعویق افتاد.

گفتنی است که کمیسیون تدارکات ملی تااکنون در ۳۸ جلسه، ۵۵۷ قرارداد را به ارزش بیش از ۹۳ میلیارد افغانی منظور کرده و به مرحله اجرا واگذار کرده است.