بیانیه استاد حاجی محمد محقق در ارتباط به تغییر مسیر پروژه توتاپ

۱۶ ثور ۱۳۹۵

13179119_1183190888491364_4104170988218323327_nاستاد حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در ارتباط به تصمیم کابینه حکومت وحدت ملی در مورد مسیر پروژه توتاپ بیانیه ای صادر نموده و در این بیانیه، تغییر مسیر این پروژه را مایه تأسف و سبب نارضایتی و ناامیدی عمومی در بین مردم افغانستان خوانده است.

بیانیه شماره دوم دفتر مطبوعاتی استادحاجی محمد محقق

بسمه تعالی

وزارت انرژی و آب وریاست برشنا در عوض پاسخ منطقی به مطالبات برحق مردم بامیان و مناطق مرکزی مبنی بر انکشاف متوازن وحق بهره مندی مناطق مرکزی کشور از انرژی برق ، دست به به نفاق افگنی میان مردم و اقوام باهم برادر ساکن در ولایت های کشور زدند .

آنان در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه واظهارات روز چهار شنبه ۱۴ و۱۵ ثور ۱۳۹۵ شان وانمود کردند که برق رسانی به مناطق مرکزی وعبور لین 500 کیلو ولت توتاب در تناقض با برق رسانی به ۱۲ ولایت دیگر است که این اظهارات غیر مسؤلانه تلاشی برای ایجاد نفاق میان مردم افغانستان است

ما معتقدیم که برق رسانی به مناطق مرکزی از طریق عبور خط 500 کیلو ولت ( توتاب ) از آن مناطق بخشی از شبکه برق رسانی مطمئن ، کم خطر وبدون انقطاع برای سراسر کشور است ، بامیان ومیدان وردک هم جزئي ازخاک وطن است که لین از آنجا عبور نموده ودر چوک ارغنده میرسد واز آنجا به ولایات جنوب ودیگر مناطق امتداد پیدامیکند واین به معنای نگرش یکسان به تمامی اتباع کشور در عرصه انرژی است ،

آنهایی که که عبور لین برق از بامیان را در تنافی با حقوق دیگر ولایات وانمود میکنند میخواهند با ایجاد نفاق بین اقوام و ولایات کشور پایه های حکومت یکجانبه شان را محکم کنند که این مفکوره بدون شک سلا ح کهنه استعمار است که ( تفرقه بینداز وحکومت کن ) وامروز این سلاح کهنه شده وکارایی خود را از دست داده است وملت بیدار است وفریب این افکار مریض را نمیخورند

قابل یاد آوریست که این کنفرانس مطبوعاتی بعد از ملاقات دو مقام یاد شده با رییس جمهور وبه هدایت ایشان انجام شده و توضیحات اداره امور پیرامون سیر تحولات مربوط به ( توتاب ) نیز مشیر به همین مطالب است که اگر ثابت شود که رهبری دولت با ملتش با این نیت برخورد کند قضیه پیچیده تر شده و هیجگاه به ثبات و امنیت اوضاع کشور کمک نمیکند

سیر تحولات (‘توتاب ) یک حلقه از زنجیره حق کشی های پی هم حکومت در باره حقوق اتباع کشور است ، از انحصار در عرصه مشارکت سیاسی وحرکات یک جانبه در سیاست های کادری در ادارت دولتی در داخل وخارج کشور گرفته تا نادیده گرفتن مناطق وسیع کشور در آرایشهای نظامی وامنیتی ، تا تصاحب یکجانبه همه فرصتهای اقتصادی وشغلی توسط یک حلقه خاص وابسته به مقامات بالای حکومت وفلج ساختن بخش بزرگی از سکتور خصوصی تا فرار وسیع سرمایه ها ومغزها،

واکنون خط ( توتاب ) نقطه انفجار نارضایتی های متراکم ملت ناشی از حق تلفیها است .

پیام حکومت که امروز از طریق دو هیات جدا گانه از دفتر شورای امنیت به دفتر معاونت های دوم ریاست جمهوری وریاست اجراییه ودفتر معاونت دوم رییس جمهور پیشین مبنی بر اینکه ، گویا رییس جمهور حکم داده که بودجه لین برق 220 کیلوولت از تپه سرخ الی بامیان در بودجه وسط سال ۱۳۹۵ گرفته شود ، کافی بنظر نمیرسد ونمیتواند موجبات قناعت مردم ونمایندگان مناطق مر کزی را فراهم کند .

به حکومت پیشنهاد میکنم که با توجه به اصل برابری همه اتباع کشور در حقوق و وجایب وانکشاف متوازن که در قانون اساسی کشور بر آن تاکید شده ، طی چند روزی که فرصت دارند از سیاست های یک جانبه نگری دست کشیده ودر تمامی عرصه ها تجدید نظر جدی کنند ولین برق 500 کیلو ولت ( توتاب ) را به مسیر اصلیش که همان مسیر بامیان ومیدان وردک است وترجیحات متخصصین داخلی وخارجی هم همان است برگرداند وبه غایله ایجاد شده پایان بخشد در غیر آن صورت ممکن است با شروع حرکات مدنی گسترده ملیونی مردم دیگر فرصت از دست برود ویااینکه خیلی محدود شود

دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست اجراییه

۱۵ ثور

بامیان،

بیانیه،

پروژه،

تاسف،

تغییر،

توتاپ،

محقق،

مسیر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed