بودجه ملی ۱۳۹۵ هفته آینده بار دیگر به مجلس ارایه می شود

مالیهمقامات در وزارت مالیه کشور گفته می گویند که بودجه مالی سال ۱۳۹۵ بار دیگر برای تصویب اعضای مجلس نمایندگان هفته آینده به این مجلس ارایه می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “اکلیل حکیمی” وزیر مالیه کشور امروز یکشنبه با حضور در کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، نظریات و اعضای این کمسیون را در مورد بودجه ۱۳۹۵ دریافت کرد.

در این جلسه که شماری از نمایندگان کمیسیون های ولسی جرگه نیز اشتراک داشتند، در رابطه به بودجه مالی سال ۱۳۹۵ بحث همه جانبه صورت گرفت.

نمایندگان نظریات و پیشنهادات شانرا در مورد بودجه سال ۱۳۹۵ ابراز نمودند.

با این حال وزیر مالیه بعد از شنیدن نظریات و پیشنهادات اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت بودجه مالی ۱۳۹۵ با در نظرداشت محدودیت های فعلی و امکانات ترتیب گردیده و افغانستان شمول می باشد.

وی افزود: نظریات و پیشنهادات ولسی جرگه بادرنظرداشت قانون و امکانات در بودجه سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته خواهد شد.

این در حالیست که بودجه ملی سال ۱۳۹۵ هفته آینده یکبار دیگر جهت تصویب به جلسه عمومی نمایندگان مجلس ارائه می شود.