بودجه ملی 1395 هفته آینده بار دیگر به مجلس ارایه می شود

۲۰ جدی ۱۳۹۴

مالیهمقامات در وزارت مالیه کشور گفته می گویند که بودجه مالی سال ۱۳۹۵ بار دیگر برای تصویب اعضای مجلس نمایندگان هفته آینده به این مجلس ارایه می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “اکلیل حکیمی” وزیر مالیه کشور امروز یکشنبه با حضور در کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، نظریات و اعضای این کمسیون را در مورد بودجه ۱۳۹۵ دریافت کرد.

در این جلسه که شماری از نمایندگان کمیسیون های ولسی جرگه نیز اشتراک داشتند، در رابطه به بودجه مالی سال ۱۳۹۵ بحث همه جانبه صورت گرفت.

نمایندگان نظریات و پیشنهادات شانرا در مورد بودجه سال ۱۳۹۵ ابراز نمودند.

با این حال وزیر مالیه بعد از شنیدن نظریات و پیشنهادات اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت بودجه مالی ۱۳۹۵ با در نظرداشت محدودیت های فعلی و امکانات ترتیب گردیده و افغانستان شمول می باشد.

وی افزود: نظریات و پیشنهادات ولسی جرگه بادرنظرداشت قانون و امکانات در بودجه سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته خواهد شد.

این در حالیست که بودجه ملی سال ۱۳۹۵ هفته آینده یکبار دیگر جهت تصویب به جلسه عمومی نمایندگان مجلس ارائه می شود.

1395

اکلیل

بودجه

مجلس

نمایندگان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed