برکناری شکریه بارکزی، از ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی

مسئولین در ریاست اجرایی می گویند که بر اساس تصمیم رهبران سیاسی کشور، شکریه بارکزی از ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برکنار شد.

مسئولین در ریاست اجرایی می گویند که بر اساس تصمیم رهبران سیاسی کشور، شکریه بارکزی از ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سیدحسین آقا فاضل سانچارکی مشاور ارشد فرهنگی رییس اجرایی در این باره گفته است که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی و محمداشرف غنی رییس جمهور شب گذشته در مذاکراتی که داشته اند این تصمیم را گرفته اند.

آقای سانچارکی اظهار داشت که در این دیدار رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتند که شخص دیگر به ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گماشته شود و نامزد وزیر دیگر به وزارت دفاع معرفی گردد.

وی خاطرنشان کرد که در این دیدار، رهبران سیاسی کشور یکبار دیگر تاکید کرده اند که تمام تصامیم در تفاهم هر دو جانب اتخاذ گردد.

گفتنی است که قبل از این ریاست اجرایی با انتخاب خانم بارکزی به حیث رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مخالفت کرده و تاکید داشت که رییس این کمیسیون باید با مشورت و تایید رییس اجرایی تعیین گردد.