برنامه چهاره ساله کمیته سویدن در افغانستان اعلام شد

۲۳ دلو ۱۳۹۲

کمیته سویدن در کابل برنامه چهارساله این نهاد کمک کننده را در بخش های آموزش و پرورش، صحت، بازتوانی معلولان و انکشاف روستا ها در افغانستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خانم انا کارین جانسن سکرترجنرال کمیته سویدن برای افغانستان همکاری های کمیته سویدن برای افغانستان را درازمدت وتعهد مند خواند.

وی گفت که افغانستان در دهه گذشته به کمک جامعه جهانی در مسیری خوبی انکشاف یافته واکنون نیاز است که جهان کمک هایش را به افغانستان ادامه دهند.

وی گفت« ما دراین برنامه چهار ساله خود روی تعلیم تربیه، صحت، بازتوانی معلولان وانکشاف روستایی تمرکز اساسی خواهیم داشت.»

به گفته خانم جانس کمیته سویدن درنظر دارد که از سال 2014 تا سال 2017 سالانه درحدود 45 میلیون دالر را که مجوعا 189 میلیون دالر میشود به سکتور های مختلف یاد شده به مصرف برساند.

آقای پیتر سیمنیبای سفری سویدن در افغانستان نیز از ادامه کمک های این کشور اطمینان داده گفت که حمایت ما برای افغانستان درحال افزایش خواهند بود.

به گفته او سویدن در بخش های تعلیم تربیه، صحت اطفال ومادران، انکشاف روستایی وجوامع مدنی روستایی وبازتوانایی معلولان افغانستان کمک های وسیعی را در نظر دارد.

وی گفت« ما علاوه بر کمک های مستقیم در اتحادیه اورپا نیز یکی از دونرهای بزرگ افغانستان هستیم کمک های سویدن با افغانستان ادامه خواهند داشت.»

به گفته آقای سفیر نا امنی وفساد اداری دو چالش بزرگ افغانستان اند که نحوه کمک های جهانی را متاثیر میسازد وباید افغانها خو برای رفع این دو مشکل بزرگ اقدام های جدی نمایند.

وزیر اقثتاد افغانستان آقای ارغندیوال کمک های کمتیه سویدن برای افغانستان در طول سالیان متمادی را قابل قدر توصیف کرده گفت که من به عنوان یک افغان از کمک های صادقانه وموثر کمیته سویدن برای افغانستان قلبا سپاسگذاری میکنم.

آقای ارغندیوال خواهان ادامه کمک های جامعه جهانی شده گفت « اگر دولت افغانستان دونرهای جهانی وسکتور خصوصی کشور دست بدست هم بدهند وصادقانه کار کنند افغانستان به زودی به خود کفایی اقتصادی دست خواهد یافت.»

به گفته سفیر سویدن در سال جاری سویدن در حدود 100 میلیون به افغانستان کمک میکند و علاوه براین 20 میلیون دالر دیگر را دربخش کمک های انسانی نیز به افغانستان کمک میکند.

سید امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

افغانستان

برنامه

چهارساله

سویدن

سوین

کمیته


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment