برنامه جدید مبارزه با فساد اداری در سه وزارت خانه

3 فوریه 2014

کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی افغانستان موافقتنامه های ساده سازی مراحل اداری وعرضه خدمات عامه را جهت مبارزه با فساد اداری با سه وزارت خانه به رسانید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این موافقتنامه ها با وزارت صحت، وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی افغانستان دوشنبه 14 هم دلو درکابل به امضا رسید.

احمد مسعود توخی رییس عمومی کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی افغانستان پروسیجرهای بروکراتیک دراداره های افغانستان را یک مشکل جدی ودرعین حال عمومی خوانده این بروکراسی حاکم براداره های ملکی را سبب ضایع ساختن اوقات مراجعان، اداره ها وماموران وضایع شدن هزینه های عمومی میداند.

وی گفت« روند ساده سازی پروسیجرهای کاری وعرضه خدمات عامه در اداره های عامه افغانستان از دو سال به این طرف توسط کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی آغاز شده است، هدف اساسی از این روند این است که خدمات به شکل سهل وبا موثریت بیشتربرای متقاضیان خدمات عامه عرضه شده بتوانند.»

به باور وی تنها حفظ مشروعیت یک نظام از طریق عرضه خدمات عامه به شکل سریع، آسان وفراگیرصورت گرفته میتواند.

دراین نشست که معینان مالی واداری وزارت های صحت، مخابرات وتکنالوژی معلوماتی وکار امور اجتماعی اشتراک ورزیده بودند اصلاح وساده سازی پروسیجرهای اداری وعرضه خدمات عامه یک امر لازمی وضروری پنداشته شد وآنها نیز از تطبیق توفقنامه ساده سازی مراحل اداری در اداره های شان اطمینان دادند.

سید امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

اداری

اصلاحات

افغانسنان

صحت

فساد اداری

مالیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.