برنامه جدید برای معلولین کشور روی دست است

۱ عقرب ۱۳۹۲

مسئولان در وزارت کار اموراجتماعی، شهدا ومعلولین میگویند که برنامه های موثری برای بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت تحت پلان اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خانم ثریا پیکان معین شهدا ومعلولین وزارت کار وامور اجتماعی، شهدا ومعلولین میگوید که به زودی فعالیت های اکادمیکی انستیتیوت ملی معلولان افغانستان آغاز میگردد.

وی تصریح میکند« برای اولین بار ما یک انستیتیوت ملی معلولان را تاسیس کرده ایم، هزنیه این انستیتیوت از بودیجه انکشافی دولت پرداخت شده است واکنون با تمام تجهیزات آماده فعالیت های اکادمیکی است. فقط تنها کمبودی ما فعلا نداشتن استادان مجرب میباشد».

به قول خانم پیکان در حدود 500 هزار دالر امریکایی در تعمیر این انستیتیوت مصرف شده ودرحدود 500 هزار دالر دیگر برای تجهیز هزینه برداشته است.

انستیتوت ملی معلولان افغانستان دارای دیپارتمنت های خط بریل برای نابینایان، ساین لنگویج یا زبان اشاره برای ناشنوایان، بازتوانی فزیکی وریسرچ وتحقیق میباشد.

به گفته او ابتدا کار این انستیتوت از دو دیپارتمنت آغاز خواهد شد وقرار است در حدود 500 تن شامل تحصیل دراین نهاد گردند.

وی می به خبرگزاری خاورمیانه افزود« ورثه شهدا نیز دراین انستیتیوت درس خواهند خواند. درس های اکادمیک ومروج در صنف های عمومی برگزار میشوند ولی درس های اختصاصی معلولان به شکل جداگانه بشکل کاملا مسلکی درنظر گرفته شده اند».

برنامه

جدید

روی دست است

شهدا

معلولین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.