برنامه جدید برای محو فساد در کشور

اعضای همبستگی موسسات غیر دولتی افغانستان طرز سلوک را جهت کاهش میزان فساد در نهاد های غیر دولتی ارایه کرد. مسولان اداره همبستگی موسسات غیر دولتی تاکید دارند که این طرز سلوک می تواند، در راستای افزایش شفافیت و حسابدهی موسسات، نقش مثبتی را بازی کند.

نجیب تجلی، معاون موسسه “اکبر” یا هماهنگی کمک ها برای افغانستان به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که هم اکنون ۲۲۰ موسسه غیر دولتی در پای این طرز سلوک امضا کرده و تعهد نموده اند که پس از این به گونه شفاف و صادقانه، کار خواهند کرد.

آقای تجلی افزود که یکی از اهداف ایجاد این طرز سلوک، تشکیل یک کمسیون خاص که مسوولیت نظارت از کارکردهای موسسات غیر دولتی را دارد، می باشد. تجلی در مورد موثریت این طرح، چنین گفت:

یکی از موثریت این طرز سلوک اینست که شفافیت و حساب دهی را بین موسسات ایجاد می کند و شامل تمام موسسات که در افغانستان فعالیت می کنند غیر انتفاعی هستند و در وزارت اقتصاد افغانستان ثبت و راجستر هستند شامل تمام آنها است و خود این طرز سلوک یک مسوولیت حقوقی را به بار می آورد یعنی این قانون نیست اما مسوولیت حقوقی را به بار می آورد.

به گفته مسوولان همبستگی موسسات غیر دولتی، هم اکنون در افغانستان حدود ۲۵۰۰ موسسه افغانی و خارجی فعالیت دارند که در یک سال گذشته از این میان ۳۳۱ آن بخاطر نواقص کاری از سوی وزارت اقتصاد کشور، لغو شده اند.

این مسوولان می گویند که طرز العمل که در سال ۲۰۰۴ برای موسسات غیر دولتی در افغانستان تهیه کرده بودند، نتایج مثبتی را در قبال داشت. در این حال وزارت اقتصاد می گوید که این طرز سلوک جدید تحت نظر آنها ساخته شده و از آن حمایت می کنند.

نجیب الله امین سخنگوی این وزارت می گوید که بخاطر جلوگیری از فساد در موسسات غیر دولتی، ایجاد همچو طرزالعمل ضروری می باشد.
وی در ادامه گفت:

وزارت اقتصاد از طرز سلوک موسسات غیر دولتی یا انجو ها که در افغانستان فعالیت دارند کاملاً حمایت می کند و این طرز سلوک با تفاهم وزارت اقتصاد تهیه شده است. باید گفت که طرز سلوک در بر گیرنده موضوعات داخلی موسسه است و قانون که در وزارت اقتصاد برای این موسسات ایجاد شده در برگیرنده تمام موضوعات است.

این طرز سلوک در حالی ساخته می شود که هم اکنون بسیاری ازمردم در کشور از نحوه کار موسسات و انجوها، شکایت دارند. مردم همواره انتقاد کرده اند که این موسسات غیر دولتی بخاطر ایجاد سهولت به مردم نه بلکه برای تجارت شخصی ایجاد شده اند.

رییس جمهور کرزی بار ها تاکید کرده است که یک بخش اعظم از فساد موجود در افغانستان در قرار داد های اند که از سوی کشور های کمک کننده با موسسات غیر دولتی بین المللی و داخلی امضا شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.