برای نظارت بر قانونی که نقض می شود، برنامه داده شد

۷ جدی ۱۳۹۴

n00057714-bاعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، برنامه هایشان را برای مجلس نماینده گان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد قاسم هاشم زی، عبدالله شفایی، سید ابوبکر متقی، عبدالرووف هروی، قاضی محمد عارف حافظ و غزال حارث به عنوان اعضای کمیسیون معرفی شده و در نشست امروز (دوشنبه ۷جدی) برنامه ها و اهداف خود را ارائه کردند.

در این نشست، اکثر اعضای معرفی شده بر نقض قانون اساسی تاکید کرده و اظهار داشتند که باید برای تطبیق این قانون کارهای عملی صورت گیرد.

محمد قاسم هاشم زی اظهار داشت که بعضی از مواد قانون اساسی راه تطبیق را گم کرده و به صورت علنی و زیاد نقض شده است.

وی ماده ۱۴۱ قانون اساسی را مثال زده و افزود که در این ماده بر انتخابات شهرداری ها تاکید شده؛ اما تا حال هیچ انتخابی در این راستا انجام نشده است.

بر اساس گفته های منبع، از تمام قانون اساسی سه ثلث آن تطبیق نمی شود و تا حال جامه عمل نپوشیده است و در صورت تعیین افراد معرفی شده، تلاش می شود تا در راستای تطبیق قانون اساسی عمل شود.

در عین حال، محمد عارف حافظ نیز اظهار داشت که تلاش می شود تا در راستای محو فساد در کشور فعالیت های بیشتر صورت گرفته و تطبیق قانون اساسی به صورت جدی در نظر گرفته شود.

همچنین اعضای معرفی شده تاکید کردند که نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک مسوولیت بزرگ است.

گفتنی است که این اعضا بعد از ارائه برنامه هایشان منتظر رای اعتماد و یا عدم اعتماد مجلس خواهند ماند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed