باید هرچه زودتر توزیع شناسنامه الکترونیکی آغاز شود

13177499_1326460514031518_6588587442752491654_nاحمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بار دیگر تاکید کرد که هرچه زودتر روند توزیع شناسنامه الکترونیکی در کشور آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسئولان در اداره شناسنامه الکترونیکی می گویند که بیش از یکهزار کارمند این اداره به دلیل شروع نشدن روند توزیع شناسنامه ها بیکار شده اند.

همایون محتاط، رئیس اداره شناسنامه الکترونیکی با جمعی از مسئولان این اداره روز پنجشنبه با «احمد ضیا مسعود» نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری دیدار کردند.

در این دیدار کارمندان ادارۀ شناسنامه الکترونیکی، شکایت‌ها و خواست های شان را به نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور ارایه کردند.

به گفته آنان به دلیل آغاز نشدن روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بیش از هزار کارمند این اداره که آموزش دیده و مسلکی اند، از کار بیکار شده اند.

همایون محتاط، رئیس اداره شناسنامه الکترونیکی، گفت: اگر به چالشی که فرا راه توزیع شناسنامه الکترونیکی قرار گرفته رسیدگی نشود، ضمن این که یک ادارۀ مهم سقوط می‌کند، هزاران تن دیگر بیکار می شوند.

به گفته آقای محتاط برعلاوه اینه هزاران مامور شناسنامه ها بیکار می شوند به ارزش صدها میلیون دالر تجهیزات و وسایل این اداره از استفاده خارج خواهد شد.

رئیس اداره شناسنامه می گوید: تمام آمادگی تخنیکی و اجرایی برای آغاز توزیع شناسنامه الکترونکی فراهم شده است و این اداره در دور اول، معلومات حدود پنج صد هزار شهروند را وارد سیستم نموده است.

او گفت: باید برای جلوگیری از سقوط این اداره و صاحب کار ساختن کارمندان آموزش دیده آن، باید روند جمع آوری معلومات از سر گرفته شود تا این که مشکل سیاسی این روند حل شده و توزیع شناسنامۀ الکترونکی آغاز گردد.

با این حال احمدضیا مسعود نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب،  داشتن شناسنامه الکترونیکی را به عنوان یک سند معتبر، یکی از لازمه‌های اصلاحات و حکومت‌داری خوب دانست.

وی تاکید کرد که برای حکومت‌داری الکترونیکی در ادارات دولتی، لازم است که هرچه زود روند توزیع شناسنامه الکترونیکی آغاز شود.

نماینده فوق العاده رئیس جمهور، به مسئولان و کارمندان اداره الکترونیکی وعده داد که در هفته پیش رو، نشستی را با حضور وزیر امور داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مالیه، عدلیه و مسئولان اداره شناسنامه الکترونیکی، برگزار خواهد کرد تا برای حل چالش فرا راه توزیع شناسنامۀ الکترونیکی تصمیم گرفته شود.