بازگشت اولین گروه پناهجویان

indexبعد از آنکه شمار زیادی از هموطنان قصد عزیمت به کشورهای اروپایی را داشته و راه های دشوار مهاجرت را تحمل کردند، امروز اولین گروه از این مهاجران دوباره به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این گروه با استقبال وابستگانشان و دیگر شهروندان کابل در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، روبرو شدند.

استقبال کننده گان به شعار «خوش آمدید، افغانستان به شما نیاز دارد» از ۱۲۵ بازگشت کننده، شامل زنان و کودکانی که درخواست پناهندگی شان مورد قبول واقع نشده بود، پذیرایی کردند.

شماری از این بازگشت کننده گان می گویند که رفتنشان یک اشتباه بوده و بعد از صرف هزینه زیاد برای رسیدن به اروپا، پی برده اند که کشورشان بهترین جای برای زنده گی است.

گفتنی است که بازگشت دوباره پناهجویان به کشور، چندی پیش از سوی دولت آلمان با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت و بر اساس برنامه «ادغام مجدد» صورت می گیرد.

با برگشت دوباره این گروه، افغانستان بار دیگر شاهد حضور پناهجویانی خواهد بود که با شرایط سخت زندگی در اروپا روبرو شده و بار دیگر به کشور برگردند.

Author