بازداشت یک جعلکار در کابل

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی یک جوان را به جرم جعل اسناد دولتی در شهرکابل شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد مسعود فرزند محمد رفیق باشنده سرک دوم شاه شهید، آمر دیپارتمنت فارمسی انستیتوت خصوصی طبی آسیا واقع کارته نو شهر کابل است.

این فرد به جرم تهیه دیپلوم دواسازی جعلی در بدل «۴۸۰۰۰» افغانی به گونه غیر قانونی بود که توسط نیروهای امنیت ملی با ۳ قطعه دیپلوم جعلی از مربوطات حوزه هشتم شهر کابل بازداشت شده است.

ریاست عمومی امنیت ملی به آن عده افراد و اشخاصی که مصروف تهیه اسناد جعلی هستند هشدار داده است تا از چنین عمل غیر قانونی خود داری نمایند.