اولین پولیس خانم در افغانستان، آمرحوزه پولیس شد

۲۴ جدی ۱۳۹۲

محمد عمرداوود زی وزیرامورداخله کشور دریک اقدام بی سابقه  یک پولیس خانم را بحیث آمرحوزه اول فرماندهی پولیس کابل توظیف کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سمونوال خانم “جمیله بیاض” به حیث آمرحوزه اول امنیتی شهرکابل تقرری حاصل نموده و امروز(سه شنبه) با حضور صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امورداخله وپاسوال محمد ظاهرظاهرفرمانده پولیس کابل آغاز بکارکرد.

فرمانده پولیس کابل گفت که تقررخانم جمیله به صفت امرحوزه اول ، یک اقدام بی سابق وخردمندانه ی است که ازسوی رهبری وزارت امورداخله صورت گرفته است.

وی افزود که رهبری پولیس کابل از این اقدام نیک رهبری وزارت امورداخله قدردانی نموده، ازنقش وفعالیت پولیس خانم با تمام قوت حمایت می نماید.

درهمین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امورداخله ضمن ابرازحمایت ازحضورزنان ودختران درصفوف پولیس ملی گفت : بر اساس تعهد که وزیرامورداخله درزمینه تقویت نقش زنان درپولیس ملی، به پارلمان کشورداشتند این حرکت را انجام داده است.

صدیقی افزود، تقررسمونوال جمیله به حیث آمرحوزه اول پولیس شهرکابل نمایانگرحمایت قاطع رهبری وزرات امورداخله ازپولیس زن بوده وروند تقویت نقش پولیس زن دررهبری پولیس ملی ادامه خواهد داشت.

همچنین سمونوال جمیله با ابرازسپاس ازرهبری وزارت امورداخله وفرماندهی پولیس کابل نسبت به اعتماد شان به وی گفت که زنان کشوردرجهت رهبری سالم کشوراز توانایی کافی برخوردارهستند.

وی افزود هرآنچه درتوان دارد ازآن درجهت خدمت به مردم استفاده اعظمی خواهد کرد .

همچنان خانم جمیله به حضور محمد عمرداوود زی وزیرامورداخله و سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت امورداخله رفته و به آناها ملاقات کرد.

آقای داوود زی گفت: نظربه وعده ی که به مردم در پارلمان کشور داشتم وتعهد که دربرابر خدا وملت افغانستان داریم ، میخواهیم زنان مسلمان کشورنیزدرکناربرادران خود مصدرخدمت به مردم وکشورشوند.

وزیرامورداخله ضمن ستایش ازشجاعت خانم جمیله ازآن خواست تا منحیث یک افسرمسلکی پولیس درروشنی قوانین نافذه کشوردرخدمت مردم خویش قرارداشته باشد.

آمر حوزه

پولیس

داخبه

زنان

فرماندهی

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.