انتقاد دیده‌بان حقوق بشر از تغذیه اجباری اسرای فلسطینی

1711922دیده بان حقوق بشر، تغذیه اجباری اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی را نقض صریح حقوق آنان و قوانین بین المللی دانست و تاکید کرد که این امر با تمامی اصول و ارزش های پزشکی در تضاد است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رژیم صهیونیستی به دنبال تغذیه اجباری اسیر “محمد نصر الدین علان” بوده که از حدود دو ماه پیش در اعتراض به بازداشت موقت خود در زندان های رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

خانواده این اسیر فلسطینی اعلام کرده‌اند که وضعیت فرزندشان طی روزهای گذشته به شدت رو به وخامت نهاده و اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نظامی سوروکا بستری است.

در همین حال دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای عنوان کرد که تغذیه اجباری اسرای فلسطینی با تمامی قوانین و معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه مالت و توکیو در خصوص شیوه تعامل با اعتصاب غذا کنندگان در تضاد است و این اعلامیه ها هرگونه تغذیه اجباری اسرا را اقدامی غیر قابل توجیه می دانند.

اعلامیه های مذکور تغذیه اجباری اسرا به هر شیوه ای اعم از تهدید، توسل به زور و یا اعمال مجازات های مادی بر آنان را یکی از شیوه های معامله غیر انسانی و غیر اخلاقی می دانند.

دیده بان حقوق بشر از پزشکان صهیونیستی خواسته است قانون تغذیه اجباری اسرا را اجرا نکنند و به مسئولیت های خود طبق اعلامیه ها مالت به منظور حمایت از اعتصاب غذا کنندگان عمل کنند.

سازمان مذکور همچنین از رژیم صهیونیستی خواسته دست از سیاست های خودسرانه و تجاوزکارانه علیه اسرای فلسطینی بکشد.

از سوی دیگر، کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز اقدام پزشکان صهیونیستی به تغذیه اجباری اسرای فلسطینی را نقض صریح اصول و آداب حرفه پزشکی خوانده است.

شایان ذکر است که محمد علان وکیل فلسطینی ساکن روستای عینبوس در مجاورت نابلس بیش از ۵۰ روز است که در اعتراض به بازداشت موقت خود در زندان های صهیونیستی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.