سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

انتخابات معاونین مجلس به دور سوم رفت

12821987_1040967999297653_956815739_nانتخابات هیئت اداری مجلس نماینده گان در دور دوم تنها در تعیین نایب منشی موفق بود و برای انتخاب دو معاون مجلس نتیجه ای به دست نیامد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، انتخابات برای تعیین معاونین و نایب منشی مجلس نماینده گان، امروز (۱۸حوت) برگزار شد.

برای احراز پست معاون اول حاجی عبدالظاهر قدیر و میرویس یاسینی کاندید شده بودند که بعد از انتخابات هیچکدام از آنها موفق به کسب آرای ۵۰ +۱ نشدند و انتخابات برای تعیین این پست به دور سوم رفت.

در پست معاون دوم نیز عبدالقیوم سجادی و محمد نذیر احمدزی کاندید شده بودند که هر کدام با ۷۲ و ۱۰۲ رای موافق از رسیدن به کرسی معاونت بازمانده و این پست هم به دور سوم رفت.

اما نماینده گان برای احراز پست نایب منشی با ۱۲۸ رای موافق، عرفان االله عرفان را در مقابل ربابه پروانی با ۴۶ رای، مناسب تر دانستند و در روز جهانی زن نیز یک زن را از رای موافق محروم کردند.

با این حال، مجلس نماینده گان بعد از دو روز از آغاز کار سال ششم که به صورت تقنینی و خارج از مواد قانون اساسی دایر شده است، تنها دو پست منشی و نایب منشی را تعیین کردند.

به همین اساس، انجنیر ذکریا ذکریا و انجنیر همایون همایون، کاندیدان دور سوم معاون اول و عبدالقادر ځاځی، سید علی کاظمی، محمد صالح سلجوقی و فرهاد صدیقی، کاندیدان تعیین معاون دوم در دور سوم هستند.

انتخابات برای تعیین معاون اول و دوم مجلس نماینده گان در دور اول نیز بی نتیجه باقی مانده بود.