امضای 4 قرارداد پروژه ی برق رسانی با شرکت های خصوصی

۷ حمل ۱۳۹۳

وزارت مالیه و دافغانستان برشنا شرکت، قرارداد چهار پروژه توسعه شبکه برق رسانی را با شرکت های خصوصی امضا کردد.

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، افغانستان برشنا شرکت، به سلسلۀ توسعۀ شبکۀ برق رسانی و فراهم نمودن خدمات بیشتر برای مردم در مرکز و ولایات کشور، قرارداد چهار پروژه را با کمپنی های KEC ، PHOENIX و GFA Consulting Ltd به ارزش مجموعی مبلغ 151,557,716 دالر امریکایی از کمک های بلاعوض ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده (USAID) از طریق وزارت مالیه به امضاء رساند.

پروژۀ اول شامل دو بخش می باشد، بخش اول عبارت است از: دیزاین، عرضه، نصب و انتقال لین 220 کیلو ولت ارغندی- غزنی به مبلغ 56,731,635.94 دالر امریکایی که توسط کمپنی KEC International Ltd تطبیق می گردد.

 بخش دوم شامل دیزاین، عرضه و احداث سب ستیشن 220 کیلوولت سیدآباد و غزنی به مبلغ مجموعی 48,118,617.75 دالر امریکایی نیز توسط کمپنی KEC International Ltd تطبیق می شود.

پروژۀ دوم (مدیریت حمایوی شرکت) به مبلغ مجموعی 18,823,972 دالر امریکایی توسط کمپنی GFA Consulting Ltd به منصۀ اجراء گذاشته می شود.

پروژه سوم (مدیریت حمایت شرکت) به ارزش 17,906,779 دالر امریکای که توسط کمپنی آی تی فینیکس تطبیق خواهد شد. پروژۀ چهارم (تهیه و تطبیق پروگرام بلنگ m Power TM) به مبلغ مجموعی 9,976,713 دالر امریکایی توسط کمپنی Phoenix اجراء و تطبیق می گردد.

امضای ،

برق

خصوصی،

شرکت های،

قرارداد ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.