افغانستان میزبان نشست سه جانبه حل مشکلات مهاجرین

۲۴ اسد ۱۳۹۴

پرچم افغانستان و ایرانبرای رسيدگى به مشکلات مهاجرين افغانستان در ایران، نشست سه جانبه ای درکاب لبرگزارمي شود.

به گزارش خاورمیانه: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرد که این نشست قراراست فردا يکشنبه به میزبانی کابل، برگزار شود.

در این نشست سه جانبه نمایندگان، افغانستان، ايران وکميشنری عالی سازمان ملل درامورپناهندگان(UNHCR) حضور خواهند داشت.

براساس خبرنامه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، سيدحسين عالمی بلخی وزيرامورمهاجرين وعودت کنندگان در ديدار بامحمدرضابهرامی سفيرايران درکابل گفته است که يک هيات ايرانی به منظور اشتراک دراين نشست به کابل سفرمیکند.

دراين نشست سه جانبه دررابطه بامشکلات مهاجرين افغان درايران وهمچنان روی برنامه بازگشت مهاجرین که ازسوی وزارت امورمهاجرين وعودت کنندگان ترتيب گرديده، بحث خواهد شد.

همچنان درحاشیه این نشست، مقامات افغان باهيات ايرانی دربارهچگونگی ثبت نام افغانهای فاقدمدرک  در ايران،محدوديت اشتغال ومتهمين ومحبوسين افغان در ايران صحبت خواهندکرد.

گفتنی است که در حال حاضر شمار زیادی از مهاجرین افغانستان در ایران سکونت داشته و به تازه گی برای کودکان مهاجرین فاقد مدرک اجازه ثبت نام در مکاتب ایران داده شد.

ایران

در کابل

سه جنابه

مهاجرین

نشست


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed