اسد ۲۳, ۱۳۹۹

افغانستان میزبان نشست سه جانبه حل مشکلات مهاجرین

پرچم افغانستان و ایرانبرای رسیدگى به مشکلات مهاجرین افغانستان در ایران، نشست سه جانبه ای درکاب لبرگزارمی شود.

به گزارش خاورمیانه: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرد که این نشست قراراست فردا یکشنبه به میزبانی کابل، برگزار شود.

در این نشست سه جانبه نمایندگان، افغانستان، ایران وکمیشنری عالی سازمان ملل درامورپناهندگان(UNHCR) حضور خواهند داشت.

براساس خبرنامه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، سیدحسین عالمی بلخی وزیرامورمهاجرین وعودت کنندگان در دیدار بامحمدرضابهرامی سفیرایران درکابل گفته است که یک هیات ایرانی به منظور اشتراک دراین نشست به کابل سفرمیکند.

دراین نشست سه جانبه دررابطه بامشکلات مهاجرین افغان درایران وهمچنان روی برنامه بازگشت مهاجرین که ازسوی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان ترتیب گردیده، بحث خواهد شد.

همچنان درحاشیه این نشست، مقامات افغان باهیات ایرانی دربارهچگونگی ثبت نام افغانهای فاقدمدرک  در ایران،محدودیت اشتغال ومتهمین ومحبوسین افغان در ایران صحبت خواهندکرد.

گفتنی است که در حال حاضر شمار زیادی از مهاجرین افغانستان در ایران سکونت داشته و به تازه گی برای کودکان مهاجرین فاقد مدرک اجازه ثبت نام در مکاتب ایران داده شد.