افغانستان به دنبال گسترش و تحکیم روابط با کشورهای آسیای مرکزی

رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه با روسای جمهور سه کشور آسیای مرکزی، بر تحکیم و گسترش روابط افغانستان با این کشورها تاکید کرده و برای تطبیق پروژه تاپی نیز اعلام آماده گی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری، رئیس جمهور در حاشیه اجلاس سران شانگهای، با رؤساى جمهور ترکمنستان، تاجیکستان و قزاقستان دیدار کرد.

ملاقات با ریٔیس جمهور قزاقستان در حاشیه کنفرانس

در این دیدارها، بر گسترش روابط دو جانبه تاکید شد و آماده گی افغانستان برای تطبیق پروژه تاپی نیز برای روسای جمهور کشورهای آسیای مرکزی اعلام شد.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی، در دیدار با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، در مورد گسترش روابط دوجانبه و چگونگی پیشرفت کار پروژه های منطقوی، بحث و تبادل نظر نمودند.

به نقل از خبرنامه، هر دو رئیس جمهور، در مورد چگونگی جریان کار پروژه تاپی صحبت کردند و رئیس جمهور غنی، از آمادگی افغانستان برای عملی شدن این پروژه اطمینان داده و رئیس جمهور ترکمنستان ابراز اعلاقه مندی کرده تا در آیندۀ نزدیک، از ولایاتى که پروژۀ تاپی میگذرد، دیدن نماید.

افتتاح خط آهن آقینه و سفر رئیس جمهور غنی در این مراسم، گسترش مناسبات تجارتی، با تاجران هر دو کشور از دیگر موارد مورد بحث دو رئیس جمهور بود.

همچنان هر دو جانب بر همکاری های بیشتر در زمینۀ تبادله مهارت ها در صنعت قالین و بازاریابی آن تاکید کردند.

در عین حال، رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور قزاقستان نیز دیدار کرده و در مورد گسترش روابط دو جانبه و مبارزۀ مشترک با تروریزم بحث و تبادل نظر کردند.

هر دو جانب، در زمینه های تقویت روابط تجارتی و همکاری های امنیتی تاکید کردند و رئیس جمهور قزاقستان، آمادگی کشورش را در زمینۀ ترمیم هلیکوپترهای افغانستان ابراز کرد.

رئیس جمهور غنی راه ابریشم را که قزاقستان نیز شامل آن می باشد، در گسترش تجارت و داد و ستد میان افغانستان و قزاقستان و سایر کشورهای منطقه مهم دانست.

از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز دیدار کرد.

در این دیدار، رؤسای جمهور دو کشور در مورد گسترش روابط دو جانبه در عرصه های مختلف و مبارزۀ مشترک با تروریزم بحث و تبادل نظر کردند.

امام علی رحمان گفت که مسیر افغانستان، برای تجارت مناسب است و ما خواستار همکاری های بیشتر افغانستان در زمینه می باشیم و جانب افغانستان، وعدۀ هرگونه همکاری را سپرد.

همچنان سران دو کشور موافقت نمودند تا همکاری های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و تاجکستان، گسترش مزید یابد.

گفتنی است که رئیس جمهور غنی همراه با یک هیئت عالی رتبه دولتی برای حضور در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای به تاشکند رفته است.