افزایش ۷ درصدی عواید ملی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳

وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که ۷ درصد عواید ملی کشور در سال جاری ۱۳۹۴ نسبت سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روز گذشته بعضی از رسانه هابه نقل از سخنگوی وزارت مالیه گزارشی را منتشر کرده بودند که گویا عواید سال جاری نسبت به سال قبل دو چند شده است.

در همین حال وزارت مالیه کشور با نشر بیانیه ای گزارش های برخی از رسانه را رد کرده و گفته در سال جاری هفت درصد عواید ملی کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

براساس بیانیه وزارت مالیه، در سال ۱۳۹۴، ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی الی تاریخ دهم سرطان ۶ میلیارد و ۴۱۶ میلیون افغانی از ولایت هرات در غرب کشور بدست آمده است که نسبت به سال پیش ۲۲.۶ فیصد افزایش را نشان میدهد.

همچنین در ولایت فراه  در سال ۱۳۹۴، از مجموع ۳.۵ میلیارد افغانی تا به حال ۱ میلیارد و ۷۵ میلیون افغانی بدست آمده است که نسبت به سال پیش دوچند افزایش را نشان میدهد.

ولایت نیمروز در سال ۱۳۹۴، ۷.۵  میلیارد افغانی بوده که تا به حال ۳میلیارد و ۷۸  میلیون افغانی بدست آمده است که نسبت به سال پیش ۵۹۴ میلیون افزایش  را نشان میدهد.

براساس این گزارش عواید گمرکی در سال جاری نسبت به سال گذشته ، ۷ فیصد افزایش یافته است.