افزایش 33 میلیارد افغانی در عواید سال 1395

۱ جدی ۱۳۹۵

وزارت مالیه می گوید که بر اساس برنامه های روی دست گرفته شده، میزان عواید جمع آوری شده دولت نسبت به مبلغ تعیین شده، 33 میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در نشست خبری امروز (اول جدی) در کابل اظهار داشت که ارگان های نظارت کننده مبلغ 132 میلیارد افغانی عواید برای سال 1395 تعیین کرده بودند.

وی اظهار داشت که این مبلغ در ختم سال مالی 1395 که روز گذشته آخرین روز آن بود، مبلغ 165 میلیارد افغانی عواید از منابع مختلف به دست آمده که افزایش 33 میلیارد افغانی را نشان می دهد.

وزیر مالیه افزود که این روند به دلیل روی دست گرفته شدن برنامه های شفاف، اصلاحات، سیستم های جدید در راه مبارزه با فساد اداری به دست آمده است.

اکلیل حکیمی تصریح کرد که برای سال جدید مالی نیز برنامه های مشخصی در غالب فرمول از طریق صندوق بازسازی افغانستان روی دست گرفته خواهد شد.

در عین حال، وی گفت که مصارف دولت نیز نسبت به سالهای گذشته بهتر شده و موارد آن در بودجه ملی به صورت شفاف ذکر شده است.

عواید دولت در حالی در سال گذشته مالی افزایش یافته است که در بین سال، دولت تصمیم گرفت که از میزان کردت کارت های مصرفی تلیفون همراه، 10درصد مالیه وضع نماید که تاحال منبع مصرف و میزان مبلغ جمع آوری شده از این ناحیه، برای مردم واضح نشده است.

افزایش

سال مالی 1395

عواید دولت

مصارف دولت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.