افزایش چند درصدی در عواید ملی افغانستان

31 مارس 2015

وزارت مالیه افغانستان اعلام کرد که بر اساس گزارش نهایی ربع اول سال ۱۳۹۴ معینیت عواید و گمرکات این وزارت، عواید ملی کشور افزایش چند درصدی را نسبت به سال های قبل داشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جمع آوری عواید ملی در ربع اول سال جاری ۱۳۹۴ نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

مقام های مسئول در وزارت مالیه کشور می گویند هدف تعین شده برای جمع آوری عواید سال ۱۳۹۴ خورشیدی (۱۲۰.۴) میلیارد افغانی بود و حال ۲۱ میلیون افغانی افزایش را نشان میدهد.

همچنین ریاست گمرکات توانسته است در ربع اول سال جاری ۱۱.۶۵۶ میلیارد افغانی عواید را بدست بیاورد که از هدف تعین شده ۹.۹ فیصد بیشتر است.

این در حال است که با مقایسه سال گذشته در گمرکات لاری ها  و موتر های باربری نزدیک به ۱۳.۸ فیصد کاهش داشته است

6 نماینده ،

افزایش

عواید

مالیات

مالیه اقتصاد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed