افزایش عواید اداره هوانوردی ملکی

Capture5-453x300عواید اداره مستقل هوانوردی ملکی در سال مالی گذشته، با بیش از ۱۱ درصد افزایش به مرز سه میلیارد و ۵۷۱ میلیون افغانی رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بخش مالی اداره مستقل هوانوردی ملکی گزارش می دهد که این عواید سهم مهمی در افزایش سالانه دولت دارد.

در این گزارش آمده است که از مجموع عواید به دست آمده، بیش از دو میلیارد افغانی از مالیات پروازهای عبوری، ۹۱۰ میلیون افغانی از بخش حق الاجرات و ۴۵۱ میلیون از کرایه و فیس جایدادها و هواپیماها به دست آمده است.

در عین حال، ۲۵ میلیون افغانی از بخش خدمات آب و برق، بیش از ۱۷۳ میلیون افغانی از بخش کرایه دوکان های دولتی، نزدیک به هفت میلیون از فروش جواز تصدیق های دولتی و ۶۱ هزار از فروش اقلام منقول شامل عواید مالی این اداره بوده است.

گفتنی است که تمام عواید به دست آمده از طریق الکترونیکی جمع آوری شده و هیچ گونه پول فزیکی به دست نیامده است که به ادعای مقام های اداره هوانوردی ملکی، این روند نشان میدهد که پروسه جمع آوری عواید به صورت شفاف و سالم می باشد.

مقام های این اداره می گویند که با بهبود مدیریت و عرضه خدمات ترانسپورت هوایی و روند رو به رشد نقل و انتقالات هوایی، عواید آنان در سال مالی آینده بیشتر نیز خواهد شد.