افزایش شش میلیاردی عواید دولت

۱ جدی ۱۳۹۴

وزارت مالیهوزارت مالیه توانست از هدف تعیین شده برای جمع آوری عواید پیشی گرفته و شش میلیارد افغانی بیشتر از آن را جمع آوری کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در مکتوب وزارت مالیه به ادارات این وزارت که یک کاپی آن در اختیار خاورمیانه قرار گرفته؛ آمده است که این عواید از منابع عایداتی مختلف جمع آوری شده است.

در این مکتوب که به امضای وزیر مالیه است؛ ذکر شده که هدف تعیین شده برای این وزارت در سال مالی ۹۴ مبلغ ۱۱۴ اعشاریه ۲ میلیارد افغانی بوده است که در طول سال مالی گذشته، ۱۲۰ اعشاریه ۲ میلیارد افغانی جمع آوری شده است.

اکلیل حکیمی در این مکتوب گفته است :«جمع آوری عواید از هدف تعیین شده سبقت گرفته که مژده آغاز روند خودکفایی کشور و از بین بردن پدیده شوم فساد اداری را به دنبال خواهد داشت.»

سال مالی افغانستان از ابتدای جدی هر سال آغاز شده و در آخر ماه قوس سال آینده به اتمام می رسد که مکتوب وزیر مالیه نیز در آخرین روز سال مالی تهیه و امضا شده است.

افزایش

عواید

مالیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed