اعلام حمایت بانک انکشاف آسیایی از افغانستان

وزیر مالیه معاون بانکبانک انکشاف آسیایی در کابل حمایت خود را از ادامه کمک هایش به دولت افغانستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وینکای ژانگ معاون بانک انکشاف آسیایی روز سه شنبه (۲۰ اسد) در دیدار با اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان دیدار نمود.

در این دیدار بحث و صحبت همه جانبه در مورد  توسعه زیربناها، اتصال منطقه ای از طریق سرمایه گذاری بانک انکشاف آسیایی، شبکه های راه آهن، سرکها و انرژی صورت گرفت.

وینکای ژانگ معاون بانک انکشاف آسیایی، افغانستان را یک شریک قابل اعتماد دانست و اعلان نمود، که بانک انکشاف آسیایی نظربه تمایل و اشتیاق که دارد در حمایت مستمر افغانستان برای سالهای زیادی آماده است.

همچنین وزیر مالیه کشور بعد از بحث در مورد پروژه بانک انکشاف در همکاری های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی (CAREC)، نقش بانک انکشاف آسیایی را در کمک به منطقه ستایش نمود.

او گفت: افغانستان معتقد است که بهبود همکاری های اقتصادی و وابستگی متقابل بین افغانستان و کشورها نه تنها کمک می کند بلکه به رفاه مردم منطقه برای ترویج صلح و اعتماد متقابل میان کشورها نیز مفید تمام خواهد شد.

بانک انکشاف آسیایی چهارمین نهاد بین المللی اهدا کنند کمک به افغانستان رتبه بندی شده، و اولین  کمک کننده چند جانبه با مجموعه ای از بیش از ۲۵۰ میلیون دالر در سال می باشد.

علاوه بر کمک های سخاوتمندانه بانک انکشاف آسیایی به افغانستان، مدیریت صندوق زیربنا افغانستان  (AITF) نیز به عهده دارد.

وزیر مالیه با توجه به پشتیبانی بزرگ بانک انکشاف آسیایی که به افغانستان ارائه مینماید گفت: “دولت افغانستان صمیمانه  از پشتیبانی بانک انکشاف آسیایی و ادامه برنامه های توسعه اقتصادی، ساختمان زیربناهای افغانستان، که به زنده گی و معیشت هر افغان  را تحت تاثیر قرار داده است قدردانی مینماید.”