اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دادگاه عالی معرفی شدند

parliament-1427893107یک عضو باقی مانده دادگاه عالی و شش عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای گرفتن رای اعتماد، در مجلس نماینده گان حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد امروز (دوشنبه ۹عقرب) توسط سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری به مجلس نماینده گان معرفی شدند.

به این اساس، قضاوت وال عبدالحسیب احدی به عنوان عضو باقی مانده دادگاه عالی و محمد قاسم هاشم زی، عبدالله شفایی، سید ابوبکر متقی، عبدالرووف هروی، قاضی محمد عارف حافظ و غزال حارث نیز به عنوان نامزدان عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مجلس حاضر شده اند.

سرور دانش، معاون اول ریاست جمهوری اظهار داشت که از یک سال به این سو، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تعطیل بوده و امید می رود با رای اعتماد افراد معرفی شده، این کمیسیون دوباره به کار آغاز کرده و از تطبیق قانون اساسی نظارت مشخص داشته باشند.

به گفته وی، تا حال از قانون اساسی کشور مراقبت خوبی نشده و حکومت در تطبیق آن ناکام بوده است.