اعضای شوراهای ولایتی حق نظارت در ادارات دولتی را ندارد

۲۳ عقرب ۱۳۹۴

اشرف غنی احمدزیمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور گفته است که هیچ فردی از اعضای شوراهای ولایتی بصورت انفرادی نقش و صلاحیت نظارتی و حق مداخله در امور ادارات ولایت را ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی تاکید کرده است که هر عضو شورای ولایتی که در امور ادارات ولایت اعمال نفوذ و مداخله نماید، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

رئیس جمهور امروز با والیان، هیات اداری شورا های ولایتی تمام ولایات، فرماندهان پولیس و روسای امنیت ملی ولایات، از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد.

رئیس جمهور از آنان برای همآهنگی و همکاری سازنده، تقویت حضور حکومت در ولسوالی های نا امن، جلوگیری از غصب زمین ها، تدوین فهرست، ارقام و اندازه زمین های غصب شده و فهرست غاصبین و همچنان حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، تشکری کرد.

رئیس جمهور گفت که حکومت بخاطر بهبود مشارکت شوراهای ولایتی در امور انکشافی مطابق به قوانین نافذه کشور برنامه های مفید و موثری را در پلان ۱۰۰ روزه دوم  ولایات گنجانیده است.

محمد اشرف غنی به اعضای شورا های ولایتی اطمینان داده گفت که شوراهای ولایتی به عنوان نمایندگان مردم در روند حکومتداری محلی نقش اساسی خواهند داشت.

وی گفت که اداره مستقل ارگانهای محلی وظیفه دارد تا استقلالیت مالی شوراهای ولایتی را که در تعدیل پالیسی حکومتداری محلی وضاحت داده شده است، نهایی سازد.

رئیس جمهور گفت که تعمیرات ۱۵ شورای ولایتی تکمیل گردیده است و کار ساختمانی تعمیر ۶ شورای ولایتی جریان دارد و تلاش می کنیم تا کار ساختمانی تعمیرات برای شوراهای ولایتی ولایات دیگر نیز تکمیل گردد.

همچنان رئیس جمهور گفت که در بودجه سال ۱۳۹۵ برای تمام شوراهای ولایتی وسائط نقلیه نیز در نظر گرفته شده است و در آینده نزدیک با در نظر داشت قانون استخدام کارمندان خدمات ملکی شورا های ولایتی از تشکیل ولایت جدا و بطور مستقل در خدمت شورا های ولایتی خواهند بود.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه به اداره مستقل ارگانهای محلی هدایت داده است تا در قسمت استخدام افراد مسلکی و متخصص در شوراهای ولایتی توجه نماید، گفت که شوراهای ولایتی نباید در قسمت استخدام کارمندان خدمات ملکی در اداره خود و ادارات دیگر به اعمال نفوذ افراد اجازه دهند.

وی با اشاره به انتخابات شورای ولایتی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون انتخابات، مسئولیت برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی را به عهده دارد.

او به کمیسیون انتخابات هدایت داد تا به تاریخ ۲۴ عقرب سال جاری انتخابات هیئت اداری شورای های ولایتی را بطور شفاف و همزمان در سراسر کشور برگزار نماید.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که به هیچ کسی اجازه داده نمی شود که انتخابات داخلی شوراهای ولایتی به درازا بکشد و در آن مداخله نماید  و همچنان والی ها مکلف اند تا زمینه برگزاری انتخابات شفاف را مساعد سازند و نیروهای امنیتی، در تامین امنیت انتخابات مذکور اقدام نمایند.

ykd

افغانستان

شورا ها

غنی

والیها

ولایتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed