سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

اعضای باقی مانده کابینه امروز به پارلمان معرفی شد

نامزد هاي وزارت دفاع، رياست بانک مركزی و دو عضو شورای عالي ستره محكمه امروز چهار شنبه (۱۰ سرطان) جهت

AfghanParliamentنامزد هاي وزارت دفاع، رياست بانک مركزی و دو عضو شورای عالي ستره محكمه امروز چهار شنبه (۱۰ سرطان) جهت كسب راي اعتماد به ولسي جرگه معرفي شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري، هنگام معرفي محمد معصوم ستانكزي به عنوان نامزد وزير وزارت دفاع، خليل صديق به عنوان نامزد رييس رياست بانک مركزي و سيد يوسف حليم و انيسه رسولي به عنوان نامزدان عضويت در شوراي عالي ستره محكمه به ولسي جرگه از نمايندگان مردم در اين مجلس خواست كه برای اين افراد رای اعتماد دهند.

اين در حاليست كه تاكنون لوی سارنوال، شماری از اعضای كميسيون نظارت بر قانون اساسی و والی های نزديک به ده ولايت كشور از سوی حكومت معرفی نشده و اين ادارات ازسوی سرپرستان اداره می شود.