اعتصاب کارمندان صنعت نفت کویت

11kuwait-inline1-popupکارمندان صنعت نفت کویت در اعتراض به پایین بودن معاشات خود دست به اعتصاب زدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه؛ رسانه های کویتی امروز یکشنبه اعلام کردند که کارمندان صنعت نفت این کشور از امروز در اعتراض به پایین بودن معاشات خود دست به اعتصاب زدند.

اتحادیه کارمندان صنعت نفت کویت نیز با صدور بیانیه ای درخواست وزیر نفت این کشور برای پایان دادن به اعتصاب و مذاکره با دولت را رد کرده است.

وزیر نفت کویت با اشاره به اینکه اعتصاب کارمندان صنعت نفت بخش نفتی این کشور را وارد مرحله ای می کند که بر ضرر کویت است افزود: این اقدام به سود مصالح کویت نیست.

با این حال اتحادیه کارمندان صنعت نفت کویت اعلام کردند که وزیر نفت کویت برای پایان بحران پیشنهادی ارائه نکرده است.