اطلاعیه وزارت امورداخله در پیوند به وسایط فاقد اسناد

۲۵ ثور ۱۳۹۶

وزارت امور داخله اعلام کرد که به اساس مصوبه شورای امنیت ملی و مصونیت امنیتی بهتر در مرکز و ولایات کشور قرار است به زودی پروسه بایومتریک مالکین وسایط فاقد اسناد دست افغانستان و محصول گمرگی و توزیع نمبر پلیت موقت و دایمی از سوی ریاست ترافیک آغاز گردد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله از رانندگان واسطه های فاقد اسناد دست افغانستان خواسته است که درگام نخست فورم شناسایی احوال شخصی و نوعیت واسطه مربوط خود را را از اداره ترافیک در مرکز و مدیریت های ترافیک در ولایات بدست آورند.

براساس درخواست وزارت امور داخله، مالکین وسایط بعد از اخذ فورم از سوی اداره ترافیک به معاینه تخنیکی و بعدا برای پروسه بایو متریک معرفی می شوند و پس از انجام مراحل فوق ریاست ترافیک مکلف است در روشنایی مصوبه شورای امنیت ملی برای مالکین ، پلیت موقت ویا هم در صورتیکه از سوی مالک محصول گمرکی واسطه پرداخته شود پلیت دایمی و جواز سیر مطابق قانون ترافیک جاده توزیع نماید .

همچنین درمدت توزیع پلیت موقت الی پلیت دایمی مالک حق فروش واسطه را نداشته در صورتیکه مالک متوصل به فروش واسطه می گردد لازم است خریدار را به منظور پروسه بایو متریک در مرکز وولایات به دفاتر ترافیک حاضر نماید .

وزارت داخله افزوده است که پروسه بایو متریک در ولایات در مدیریت های ترافیک و یا هم قوماندانی های امنیه و در مرکز در ریاست ترافیک از سوی دفاتر ترافیک اجرا می گردد و در صورت عدم مراجعه وسپری نه نمودن برنامه فوق از سوی مالکین وسایط فاقد پلیت اقدام جدی و قانونی روی دست گرفته میشود و وسایط شان از سوی ترافیک جمع آوری وضبظ می گردد.

براساس این خبر، مالکین وسایط بدون پلیت میتوانند سر از فردا (26 ثور) جهت ثبت وسایط شان در مرکز وولایات به اداره ترا فیک مراجعه نمایند .

افغانستان

توزیع پلیت

ریاست ترافیک

موتر های بی اسناد

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.