اسد ۱۸, ۱۳۹۹

اصلاح نظام انتخاباتی در انتظار فرمان جدید رئیس جمهورغنی

انتخابات-افغانستانهارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهورغنی اعلام کرد که رئیس جمهور برای آغاز روند اصلاح نظام انتخاباتی فرمان تازه ای صادر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سخنگوی رئیس جمهورمی گوید که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهورغنی درباره اصلاح نظام انتخابات ازسوی مجلس نمایندگان، ریاست جمهوری با کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی رای زنی کرده است.

براساس گفته های وی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشوره داده است تا رئیس جمهورغنی با صدور فرمان تازه، روند اصلاح نظام انتخابات را آغاز کند.

با صدور فرمان جدید آقای غنی بن بست که در راه برگزاری انتخابات به وجود آمده بود شکسته خواهد شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مدعی شده است که رئیس جمهورغنی می تواند فرمان تقنینی جدید را در مورد قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات بدون نیاز به فرستادن به مجلس نمایندگان صادر و آن را نافذ کند.

دراعلامیه کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی آمده است اداره ی امور با ارسال مکتوبی در مورد چگونگی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی که از سوی مجلس نمایندگان رد و در مجلس سنا تایید شد، نظر این کمیسیون را خواستار شده است.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید بر بنیاد ماده هفتاد و نهم قانون اساسی رئیس جمهور می تواند هرگونه فرمان تقنینی را در زمان رخصتی های شورای ملی صادر کند.