اشرف غنی: کار ساخت ۲۱ بند آبی در سال آینده آغاز می شود

غنی کاپیسامحمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان می گوید که بالای مدیریت آب ها در کشور یک تیم بزرگ و مسلکی کار می کند و ساخت ۲۱ بند در سال جدید آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای در جریان سفرش به ولایت کاپیسا در شمال کشور گفته است که هدف ما این است که افغانستان را به یک کشور صادر کننده برق مبدل سازیم.

رئیس جمهورغنی در راس یک هیات عالیرتبه دولتی روز شنبه (۲۶ جدی) به ولایت کاپیسا سفر کرد و در جلسه امنیتی  با حضور وزیر امور داخله و مسئولین امنیتی اوضاع امنیتی این ولایت را مورد بررسی قرار داد.

رئیس جمهور گفت که پولیس محلی وسیله ای برای رقابت های محلی بوده نمی تواند و مردم خواهان لغو فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول در سراسر افغانستان اند.

آقای غنی از بزرگان و مسئولان امنیتی خواست تا مشکلات امنیتی ولایت کاپیسا را در یک ورق تحریر کرده به ریاست جمهوری ارایه کنند.

وی خاطر نشان کرد که تلاش حکومت، ساختن معیارهای درست است که صلاحیت ها و مسئولیت های هر ولایت منحیث یک واحد اداری مشخص گردد.

رئیس جمهور گفت که ارائه خدمات در ولسوالی ها به سطح پائین قرار داشت و به همین دلیل ما توجه و تمرکز خود را بالای ولسوالی ها بیشتر کردیم و بودجه ولسوالی ها را افزایش دادیم.

همچنین بزرگان، متنفذین، علما، نمایندگان ولایت کاپیسا در شورای ملی و رئیس و اعضای شورای ولایتی کاپیسا خواستار تامین امنیت ولایت کاپیسا بخصوص ولسوالی های تگاب، اله سای و نجراب، ازدیاد واحد های اداری ولسوالی های تگاب و نجراب شدند.

آنان اعمار بند باغ دره، بازسازی فابریکه نساجی گلبهار، تکمیل نمودن تعمیر شفاخانه دو صد بستر، قیریزی سرک های شهر محمود راقی، اعمار تعمیر تدریسی و دیوار احاطه دانشگاه البیرونی و اعطای بورس های ماستری به استادن آن، بلند بردن تشکیل معارف و اعمار مکاتب و جلوگیری از خطر سیلاب ها را از دیگر خواست های شان بیان کردند.

همچنین رئیس جمهور نقش علمای کشور را اساسی دانسته گفت که بدون علما صلح، ثبات و نظام پایدار به وجود نمی آید.

آقای غنی تاکید کرد که  گروه تروریستی داعش شکست سنگین خورده اند.

گفتنی است که در این سفر رئیس جمهور غنی را وزیر امور داخله، وزیر انرژی و آب، وزیر تحصیلات عالی، وزیر احیا و انکشاف دهات، وزیر اقتصاد، وزیر عدلیه، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، سرپرست ریاست مستقل ارگان های محل و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی همراهی می کردند.