اشرف غنی با متضررین آتش سوزی مندوی کابل دیدار کرد

۲۵ قوس ۱۳۹۴

12373209_903791889697054_4965302009611148298_nمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور با متضررین که اخیرا دکان های شان در اثر آتش سوزی در سرای “زرداد” مندوی شهر کابل از بین رفت، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار حاجی محمد رسول یکتن از تاجران و سید جواد یکی از متضررین سرای زرداد مندوی کابل، خواست های شان را به رئیس جمهور غنی مطرح نمودند.

حاجی محمد رسول از تاجران کشور گفت که سرای خویش را در اختیار متضررین آتش سوزی اخیر قرار داده است و مدت شش ماه از آنها کرایه نخواهد گرفت.

رئیس جمهور پس از شنیدن خواست ها و پیشنهادات متضررین سرای زرداد مندوی کابل، با اهدای تقدیر نامه ها از “حاجی محمد رسول و حاجی شیر” دو تن از تاجران کشور که با  متضررین سرای زرداد مندوی کابل کمک کرده بودند، قدردانی کرد.

رئیس جمهور گفت که وزارت های دفاع ملی و فواید عامه سرای “زرداد” را پاکسازی کردند و از اینکه در مندوی کابل بیش از یک مرتبه آتش سوزی صورت گرفته است ما تصمیم داریم که راه حل بنیادی برای این مشکل دریابیم تا در آینده از وقوع همچون حوادث جلوگیری صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی گفت که وزارت شهر سازی نقشه و فهرست زمین های دولتی و شخصی شهر کابل را تهیه کرده است و کار بخاطر تفکیک متضررین آتش سوزی سرای زرداد مندوی کابل جریان دارد.

رئیس جمهور به مسئولین بانک ملی، پشتنی بانک و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی که در این دیدار حضور داشتند، دستور داد تا با متضررین نشست های داشته باشند و در زمینه اهدای قرضه به آنها به نتیجه برسند.

همچنین در این دیدار، رئیس جمهور به مسئولین شهرداری کابل نیز دستور داد تا مندوی کابل را از وجود کثافات با یک طرح منظم پاک کاری نمایند.

آتش سوزی

سرای زرداد

کابل

مندوی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed