اشرف غنی، رئیس و چند کارمند امنیت ملی قندوز را برکنارکرد

غنیمحمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور رئیس و چندین کارمند ریاست امنیت ملی ولایت قندوز را به دلیل غفلت وظیفوی برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورغنی صبح امروز در راس یک هیات بلند رتبه دولتی عازم قندوز شد وی در جریان سخنرانی اش در قندوز، رهبری ریاست امنیت ملی این ولایت را در جنگ قندوز ناکام خواند.

وی با برکناری تمامی ماموران این ریاست دستور داده است که این افراد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

همچنین آقای غنی، جنرال بیگ را به حیث سرپرست ریاست امنیت ملی در ولایت قندوز معرفی کرد.